Asesoría contable e fiscal

O apoio necesario para a operativa diaria dos nosos clientes

Realizamos contabilidades segundo o Plan Xeral de Contabilidade, así como rexistros fiscais obrigatorios de IVA e de IRPF, o mesmo tempo que asesoramos sobre estas contas e liquidamos os impostos correspondentes aos que esté obrigada a empresa ou profesional.

As empresas que realizan a contbilidade nas súas oficinas co seu persoal, apoiamolos na operativa diaria , facendolle mais fácil a presentación de impostos, o dia a dia das súas contabilidades e das súas obrigas administrativas.

Para facer realidade esta tarefa como asesoría contable e fiscal de primeiro nivel están os oito profesionais cualificados/as que traballan en Asesoría Bieito. O noso equipo ofrece un alto coñecimento do sistema impositivo e unha forte experiencia financeira e contable que permite ofrecer solucións na área de Xestión Contable e Tributaria a todos os nosos clientes.

Nesta área ofrecemos un servizo que permite ás PEMES externalizar os procesos contabeis e financeiros, de maneira que pode liberar á dirección da empresa para a toma de decisións e ao mesmo tempo, dispor da información detallada e concreta da situación da súa empresa.

Este servizo de asesoría contable complementa e apoia o de asesoría fiscal e tributaria mediante o desenvolvemento avanzado nas seguintes áreas:

ContabilidadeFiscal
 •  Contabilidade e rexistro contable de persoas físicas
 • Contabilidade de sociedades
 • Contabilidades de entidades asociativas e sociais
 • Libros-rexistros de Contabilidade
 • Plans Contables adaptados a empresa
 • Contas Anuais
 • Cadro de Amortizacións
 •  Previsións de ingresos e gastos
 • Confección dos estados contables de empresa
 • Imposto de Sociedades
 • I.V.E.
 • I.R.P.F.
 • Imposto da Renda de Persoas Físicas de non residentes
 • Impostos Especiais
 • Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados
 • Envios telemáticos ante AEAT
 • Servizo de envio de notificacións 060
 • Incidencias fiscais: altas, baixas e variacións de datos.