1

AXUDA XEMPRE AUTONOMO

AXUDA XEMPRE AUTONOMO

Persoas que se deran de alta de autónomos ou mutualista dendeo 01/10/2022 ata o 29/09/2023, foran demandantes de emprego e se deran de alta en IAE. Que non recibiran axudas semellantes a estas nos últimos tres anos e non estiveran dadas de alta na mesma activiade ou semellante nos últimos 6 meses. Tamén poderán acollerse a estas axudas os autónomos que se constituiran como Comunidades de bens ou Sociedades Civiles, pero non os socios mercantiles nin os autónomos colaboradores.

As Axudas poderán ser:
•A xeral de 2.000€.
•Axuda de 4.000€ para menores de 30 anos, desempregado de longa duración, discapacitado, dependente, en situación de risco ou exlusión social ou maiores de 55 anos.

Poderá incrementarse nun 25% das anteriores e acumulables por cada circunstancias seguinte: •Muller
•Domicilio nun Concello Rural
•Maiores de 45 anos
•Persoa emigrante ou estranxeira
•Persoas trans
•Profesionais e oficios nos que as mulleres estén representadas.