Novas

Información de interese

FASE 1 A PARTIR DO LUNS 11 DE MAIO

Na mañán de hoxe publicase a orden 399 de Sanidade na que se establece os Territorios que pasan a Fase 1 do Plan de desescalamento, entre as que están Ourense, Lugo, Pontevedra e Coruña, comentando as máis esenciais e importantes para a súa actividade:
1ª.- Libertade de circulación dentro da provincia, ainda que a Xunta poderá autorizar
movilidade entre concellos limítorfes doutras provincias de tránsito habitual para actividades
socioeconómicas.
Todo esto sin perxuicións das excepcións que xustifiquen o desprazamentos a otros territorios.
2ª.-Manteñemento xeral de distancia entre persoas de 2 metros, cando non se poida terá que
haber sempre Sistemas de protección axeitados.
3ª.-Os Grupos serán como máximo de 10 persoas( salvo que convivan).
4º.-Velatorios: 10 persoas no interior ou 15 si é o aire libre. Enterros: 15 persoas e o Cura.
Lugares de culto: un tercio do aforo(recollese método para o seu cálculo, só para istes lugares)
COMERCIOS E SERVIZOS PROFESIONAIS(PELUQUERIAS)
1º. Só poden abrir establecementos de menos de 400m2, que non teñan carácter de centro ou
parque empresarial.(Non teñen entrada independente dende o exterior).
2º.- O aforo será só do 30% do local, e virá determinado pola distancia de 2 metros entre
clientes. Si no local non se dá gardado esa distancia de 2 metros, só se pode atender a un cliente
de cada vez. O aforo e o distanciamento deberá informarse con carteis no local e deberá haber
sistemas que permitan o reconto e control. Nos parkings faranse controles sin contacto físico.
3º.- Déebese marcar unha preferencia de atención para persoas maiores de 65 anos.
4º.- Poderán abrir con cita previa: os concesionarios de automoción, as ITV, os centros de
xardeiñeria e vivieiros ainda que superen os 400 metros.
5º.-Os establecementos poderán por sistemas de recollidas de productos vendidos
telemáticamente , sempre e cando se faga sin aglomeracións e poderán repartir e entregar nas
casas especialmente a colectivos determinados.
6º.- Os concellos poderán autorizar a celebración de mercados o aire libre(Feiras)
prferentemente de productos alimentcios, cunha limtación ao 25% dos postos habituais ,
garantindo o distanciamento e a non manipulación dos productos.
7º.-Recollense medidas de hixiene dos establecementos, do persoal traballador e para os
clientes: especialmente para peluquerías, Fisoterapia e Estéticas. Débese evitar a manipulación
dos clientes dos productos, as prendas de roupa que se proben e non se vendan: hixienizalas,
non ofertar probas que sexan manipulados por sucesivos clientes…
ACTIVIDADES DE HOSTELERIA E RESTAURACIÓN
1º.-Os establecmentos de hosteleria e Restauración poderán abrir as trerrazas ao 50% das que
tiña autorizado o ano anterior polo Concello, sempre mantendo unha separación entre mesas
de 2 metros. Si o Concello lle permite máis poderá facerse mantendo as proporción cos peatóns.
2º.-Autorizase unha agrupación de máximo 10 persoas por mesa ou agrupación que respecte a
distancia mínima de seguridade interpersoal.
Entendese por terraza espazo aberto ou cuberto pero rodeado lateralmente só por 2 paredes.
3º.-Limpeza e desinfeción de mesas, cadeiras e utensilios entre un cliente e outro, priorizando
mantelería dun só uso, por dispensadores de xeles desinfectantes, evitar cartas de uso
común,servilleteiros,palilleiros,aceiteiras,vinagretas,e manter a vaixela pechada e fora do
acceso de clientes. Os baños utilizaranse só por una persoa e deberán limparse 6 veces o día.
OUTRAS MEDIDAS
A orden recolle as condición de apertura de hoteis, da Actividade de Turismo activo, dos Servizos
Sociais, dos Centros eductivos-universidades, Bibliotecas, Museos, das instalación científicas, da
actividade de rodaxe de audiovisuais, espectáculos culturais, das actividades deportivas e
federadas e remata cun Anexo dos Territorios do Estado que pasan a Fase I.

Podédes descargar a orde completa aquí: Download

e o BOE do 10 de maio aquí: Download

ASESORIA BIEITO

image_pdfimage_print