Archives

febrero 2022

21-02-2022 REXISTRO RETRIBUTIVO ANUAL

Dende o 14 de abril do 2021 tódalas empresas, con independenza do número de perosas traballdoras, están obrigadas a levar anualmente un rexistro salarial desagregado por xénero e categoría profesional, todo elo a efectos de dar cumprimento co establecido no Real Decreto 902/2020 para faguer efectivo o dereito á igualdade de trato e non discriminación entre homes e mulleres en materia retributiva, polo que aquelas empresas nas que o ano pasado nos encargamos de elaborar dito rexistro,  o longo do vindeiro mes xestionaremos o correspondente ó exercicio 2021, a non ser que nos indiquen expresamente o contrario. Pola contra aquelas outras, ben sexa porque non estiven obrigadas nese ano por non ter traballadores ou porque non o fixemos nós, e que estén interesadas deberán poñerse en contacto coa súa responsable laboral para confirmarnos a súa tramitación.

image_pdfimage_print

Read more

17-02-2022 DÉBEDAS DO CONCELLO CO SEU NEGOCIO/EMPRESA

Na lei de orzamentos do Estado para 2022 aprobouse un procedemento de pago a proveedores con débedas anteriroes ao 1 de xullo do 2021 e para aqueles concellos que superen os 30 dias  o periodo medio de pago a proveedores e teñen de prazo ata o 25 de febreiro para comprobar si estan incluidas as facturas que lles deben e si non reclamar o concello para que as incluian e poder acollerse as site procedemento de cobro.

Suxerimos que si están no caso e están interesados dirísanxe os Concellos que lle deben e infórmese de cómo están as suas débedas, ainda que tamén o poden facer co seu certificado dixital directamente na plataforma da AEAT :

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/todas-gestiones/otros-servicios/financiacion-autonomica-local.html

Dende Asesoria non podemos darlle máis información nen realizar xestións e trámites para iste procedemento de pago das debedas do Concello.

image_pdfimage_print

Read more

14-02-2022 CALENDARIO LABORAL ANO 2022

A empresa ten a obriga de insertar no taboleiro de anuncios ou no medio habilitado para os seus efectos, o calendario laboral e o cadro horario da empresa a disposición dos seus traballadores, polo que este mes remítese por correo electrónico o calendario laboral para o ano 2022.
O incumprimento de dita obriga levará aparellada unha sanción de entre 70 e 150 euros no caso dunha inspección de traballo.

image_pdfimage_print

Read more

12-02-2022 REDUCION DAS RESTRINCIONS DE HOSTELERIA

Onte a tarde publicaronse no DOG as medidas que reducen as restrincións na Hosteleria como no lecer nocturno a partir de hoxe sábado 12 ata o 26 de febreiro: 1) As limitacións horarias pasan a ser as da normativa xeral segundo categorias dos establecementos.- 2)Manter máscara nos lugares  pechados, nos espazos o aire libre que non se poidan manter a distancia entre persoas de 1,5 metros, e actos multitudinarios que os asistentes estén de pé e nos transportes públicos.- 3)Non hai limitación de aforos pero mantense límite de 8 e 15 persoas nos interiores e exteriores, respectivamente.- 4) Mantense a esixencia de que o cliente deberá dispor de certificado covid ou probas.-5)Existe un protocolo de Sanidade para as festas do Entroido.

image_pdfimage_print

Read more

10-02-2022 SEGURO DE CONVENIO OBRIGATORIO

Este mes lembrámoslle a importancia de ter en vigor a póliza do seguro de accidentes de convenio obrigatorio por ley, xa que é responsabilidade do empresario velar que os seus traballadores desenrrolen a actividade nas mellores condicións de seguridade e prevención. O incumprimento da obriga pode considerarse unha falta moi grave que acarrea importantes multas, de ata 187.000 euros, ademáis de asumir co patrimonio da empresa os custos e indemnizacións no caso dun accidente de traballo, poñendo con elo en perigo a estabilidade financeira da empresa, polo que deberán revisar si a póliza que teñen suscrita actualmente está actualizada con tódalas coberturas. No caso de que queiran que os informemos mais ampliamente diste seguro poden contactar con nós.

Asimesmo,  aconsellámoslles que valoren os riscos que se poidan derivar polo desempeño da súa actividade e que conten co correspondente seguro para distintas continxencias, especialmente a de responsabilidade civil-profesional.

image_pdfimage_print

Read more

02-02-2022 SUBVENCIONS A PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA CONTRATACION DE TRABALLADORES EN INDEFINIDO PARA AUTONOMOS

Publicaronse no DOGA as subvencións do ano 2022 pola 1ª, 2ª e 3ª contratación indefinida inicial de traballadores exclusivamente para autónomos, que se realicen dende o 01 de outubro de 2021 ata o 30 de setembro de 2022. As contratacións poderán ser a  xornada completa ou parcial. Os requisitos a cumprir son manteñer a persoa contratada así como as traballadoras fixas da plantilla durante 18 meses, podendo ser sustituida no caso de ser baixa por outra das mesmas características. A responsable laboral da sua empresa porase en contacto con vostedes para informarlle que traballadores cumpren os requisitos a día de hoxe para poder acollerse a subvención, e para que tomen a decisión. Asimesmo aqueles que queiran contratar xa inicialmente a novos traballadores, se están interesados deben de contactar con nós para faguernolo saber. As subvencións poden ir dende 4.000 a 16.250 euros para primeira contratación ou 6.500 a 22.500 euros para a segunda ou terceira segundo as características e circunstancias, e tamén lle informaremos do custe da solicitude e tramitación da mesma.

Informámolos que estas subvencións concedense ata que se agota o orzamento asignado, e nos iremos tramitando na medida que temos a sua confirmación e que recabemos toda a documentación, non podendo garantir si vai chegar o orzamento.

image_pdfimage_print

Read more

01-02-2022 SUBVENCIONS A CONTRATACION TEMPORAL E TRANSFORMACION DE TRABALLADORES EN INDEFINIDO

 Publicaronse no DOGA as subvencións do ano 2022 pola contratación indefinidia inicial, contratación temporal cunha duración mínima de 12 meses e pola transformación de traballador@s temporais en indefinidos, que se realicen dende o 01 de outubro de 2021 ata o 30 de setembro de 2022. Os colectivos incentivados son persoas desempregadas que sexan mozos menores de 30 anos, mulleres, parados de longa duración, discapacitados ou en risco de exclusión social, as contratacións deberán ser a  xornada completa podendo ser a xornada parcial no caso de discapacitados ou en risco de exclusión social. Os requisitos a cumprir son manteñer a persoa contratada durante 18 meses, no caso dos contratos indefinidos, e de 1 ano no caso de contratos temporais, podendo ser sustituidos no caso de ser baixa por outros das mesmas características. A responsable laboral da sua empresa porase en contacto con vostedes para informarlle que traballadores cumpren os requisitos a día de hoxe para poder acollerse a subvención, e para que tomen a decisión. Asimesmo aqueles que queiran contratar xa inicialmente a traballadores destes colectivos, se están interesados deben de contactar con nós para faguernolo saber. As subvencións poden ir dende 2.000 euros a 16.000 euros segundo as características e circunstancias, e tamén lle informaremos do custe da solicitude e tramitación da mesma.

Informámolos que estas subvencións concedense ata que se agota o orzamento asignado, e nos iremos tramitando na medida que temos a sua confirmación e que recabemos toda a documentación, non podendo garantir si vai chegar o orzamento.

Ségenos www.bieito.com

image_pdfimage_print

Read more
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información, o bien cambiar su configuración aqui View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
AVISO LEGAL  ASESORIA BIEITO, S.L. (en adelante “la empresa”), con domicilio en RÚA DO PASEO 22, ENTRESUELO, LOCAL 7, 32003, OURENSE ( OURENSE), y con CIF B 32149551, inscrita en el Registro Mercantil de de Ourense, Tomo 175, Folio 143, Hoja OR-912. INFORMA:  La utilización del nombre de dominio www.bieito.com se encuentra debidamente registrado por la empresa, con todas las garantías, tal y como dispone en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. No obstante, se pone de manifiesto la plena adecuación de los presentes Términos Legales a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedad Intelectual y demás disposiciones subsidiarias.  ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS LEGALES El acceso a este sitio web o su utilización en cualquier forma implica la aceptación de todas y cada una de los presentes Términos Legales, reservándose la empresa el derecho a modificarlos en cualquier momento. En consecuencia, será responsabilidad de todo visitante y/o Usuario, la atenta lectura de los Términos Legales de uso vigente en cada una de las ocasiones en que acceda a este sitio web, por lo que, si éste no está de acuerdo con cualquiera de los mismos aquí dispuestos, deberá abstenerse respecto al uso de la presente página web. OBJETO  Por medio de la web www.bieito.com, se facilita a los Usuarios el acceso a diversos contenidos, servicios, información y datos (los "contenidos"), puestos a su disposición. La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presentación, configuración y localización de la página web, así como los contenidos, productos y servicios en él dispuestos.  CONDICIONES DE ACCESO  El acceso a la información de los distintos productos y servicios existentes en el sitio web, así como a su navegación será libre y gratuita no exigiéndose por tanto a los Usuarios el pertinente registro con la consecuente entrega de sus datos personales, ni la utilización de claves o contraseñas.  Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web así como de los contenidos y servicios, de conformidad con la legislación aplicable en cada momento, los Términos Legales del sitio web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El Usuario deberá abstenerse de:  Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos Legales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático;  Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso;  Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del sitio web, de sus proveedores o de terceros;  Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la empresa, de sus proveedores o de terceros Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros proveedores y otros Usuarios;  Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización expresa del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;  Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos;  intentar obtener datos personales distintos a los que está autorizado a conocer, empleando para ello medios o procedimientos ilícitos, fraudulentos o que puedan causar cualquier tipo de daño. (Véase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc)  En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: 
 • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; 
 • Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
 • Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor; 
 • Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico; 
 • Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la empresa o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda hacer; 
 • Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas; 
 • Constituya cualquier tipo de publicidad; 
 • Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del sitio web. 
Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  RESPONSABILIDADES  La empresa no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en las páginas de la empresa, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control  La empresa, podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario si detecta un uso de su Portal o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo son contrarios a los presentes Términos Legales.  La empresa, pone a disposición de los Usuarios una dirección de correo electrónico bieito@bieito.com para que cualquier contenido que pueda afectar a la actividad de otros usuarios sea puesto de manifiesto, con la voluntad de rectificar el mismo en caso de ser apropiado.  La empresa, no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por: 
 • Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de La empresa; 
 • Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros; 
 • Abuso indebido o inadecuado de las páginas web de la empresa; 
 • Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Los administradores de la empresa se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en la web. 
La empresa, excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los usuarios de la Web. Asimismo, la empresa queda exonerada de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios descritos ofertados por la empresa; Servicios tales como comercio online y solicitud de presupuestos. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, el usuario podrá ser reclamado por la empresa por dichos daños o perjuicios causados.  PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  El Usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, son propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tiene el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. En ningún caso el acceso a la página Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Los presentes Términos Legales de la página Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la página Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.  Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en dicha web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.  Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y la empresa, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este sitio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial  PROTECCIÓN DE DATOS  Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. Para ello, la empresa tratará automatizadamente los Datos Personales en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, Para ello, el usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales (POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS) así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, a lo dispuesto en las condiciones definidas en la Política de Protección de Datos que presenta el Web.  DURACIÓN Y TERMINACIÓN  La prestación del servicio del presente sitio Web y los demás servicios tienen en principio una duración indefinida. No obstante, la empresa, podrá dar por terminada o suspender cualquiera de los servicios del portal. Cuando sea ello posible, la empresa, anunciará la terminación o suspensión de la prestación del servicio determinado  FUERZA MAYOR  La empresa, no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor.  COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB  Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos podrá consultar nuestra política de cookies pinchando aquí LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  Los presentes Términos Legales se rigen por la Ley española. En la medida en que así lo permita la ley, las partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales donde recae la razón social de la empresa.
Save settings
Cookies settings