All Posts in Category

Documentos

QUEIXA FORMAL ANTE SEGURIDAD SOCIAL. LIQUIDACIÓNS COMPLEMENTARIAS XANEIRO 2023

Recibiuse a través de Siltra a comunicación da rectificación de liquidacións por unha actualización masiva de todas as liquidacións presentadas no mes de febreiro (periodo de liquidación xaneiro 2023) na data do 2 outubro.

Tal como establece a Disposición Transitoria Única da Orde PCM/313/2023, nos termos previstos na Orde PCM/74/2023, de 30 de xaneiro, as diferenzas de cotización que producirán por a aplicación do disposto nesta orde respecto das cotización practicadas a través do sistema de liquidación directo que a partir do 1 de febreiro de 2023, poderán ser ingresadas sen recargo ata o último día do mes seguinte ao que a Tesorería General da Seguridad Social comunique a actualización das liquidacións de cuotas afectadas. Por tanto, se a comunicación recibida durante el mes outubro, o prazo para realizar o ingreso sin recargo finalizara o 30 de novembro e se a comunicación se recibiu durante o mes de novembro dispoñerase de prazo ata o 31 de decembro.

Compróbase que NON se está respetando dito prazo de ingreso posto que se procedeu a obter o documento de pago TC/31 a través do servizo de «consulta y obtención de recibos fuera de plazo» existente na oficina virtual do sistema RED das liquidacións do mes de xaneiro (recibidas en outubro), e moitas delas encontranse co 10% de recargo levantando a conseguinte débeda á empresa cando ainda se encontran en prazo para o seu ingreso xa que a comunicación foi recibida no mes de outubro.

Por todo isto, INTERPON queixa formal sobre o procedemento que se está facendo ao respecto, posto que se está vulnerando o dereito da empresa ao abono en prazo reglamentario dado pola administración ao efecto, xerando con elo un grave perxuicio e indefensión ás empresas afectadas por esta desmedida posto que repercute en calquera axuda, bonificación ou subvención que se encontren disfrutando ou solicitando a data actual, así como tendo que asumir
o recargo establecido no artigo 10 do Reglamento General de Recaudación e que non procede.

Read more

LIQUIDACIONS COMPLEMENTARIAS XANEIRO 2023 POR SUBIDA SMI

En referencia ó noso correo enviado coas liquidacións complementarias do mes de XANEIRO de 2023, feitas de oficio pola Tesorería Xeral da Seguridade Social, para o seu pago por parte da empresa no plazo que lle indicábamos ata o 30 de novembro de 2023, queremos informarlles do seguinte:

1º.- A administración nalgúns casos, non en todos, non está a respetar dito prazo, e polo tanto está levantando débeda á empresa na Seguridade Social.
2º.- Como consecuencia desto están a aplicar un recargo do 10% sobre dita débeda.
3º.- Esto pode afectar a tramitación de calquer axuda porqué é necesario que a empresa figure ó corrente de pago de calquer débeda, polo que sería conveniente nese caso que nos soliciten previamente un certificado de estar ó corrente.

Informarlles que dende a asesoría vaise a proceder a faguer a correspondente reclamación ante a Seguridade Social e lles suxerimos que fagan tamén o mesmo a través das suas asociacións.

Read more

NOVO SISTEMA DE INCENTIVOS A CONTRATACION LABORAL DE TRABALLADORES 2023

Con efectos do 01 de setembro entra en vigor un novo sistema de incentivos da seguridade social destinados a favorecer a contratación de persoas desempregadas, poñendo especial interese nas persoas mais vulnerables (persoas de atención prioritaria, con discapacidade, en risco de exclusión social, mulleres víctimas de violencia de xénero, de explotación sexual ou en contextos de prostitución, desempregados de longa duración e persoas xovenes menores de 30 anos con baixa cualificación beneficiarios do SNGX) para promover a contratación indefinida, así como a contratación temporal directamente vinculada á conciliación, ou para incentivar ó tránsito de contratos formativos e de relevo en indefinidos, todo elo para garantir un emprego estable e de calidade.

A novidade da norma é que se trata de bonificacións que pasan de ser unha porcentaxe a ter unha cuantía fixa mensual, que varía dependendo do colectivo ó que pertenza a persoa empregada no momento da contratación.

Entre os requisitos esixidos para aplicar estes incentivos destaca o obriga de manteñemento de emprego do traballador na empresa por un período de 3 anos, encontrarse o corrente no cumprimento das obrigas tributarias e de seguridade social, así como contar co correspondente plan de igualdade no caso de empresas obrigadas legal ou convencionalmente a sua implantación (empresas de mais de 50 traballadores).

Estes incentivos non serán de aplicación cando se trate de contratacións con persoas que nos 12 meses anteriores prestaran servizos na empresa mediante un contrato indefinido, ou nos 6 últimos meses cun contrato temporal; persoas que causaran baixan cun contrato indefinido noutra empresa nos 3 últimos meses; contratacións a tempo parcial cunha xornada inferior ó 50% de xornada e contratacións de familiares ata o segundo grao do empresario ou de quen ostenta o control efectivo dunha sociedade.

Lémbramoslle unha vez mais a importancia que ten que o traballador se encontre inscrito como demandante de emprego no SEPE antes de iniciar a relación laboral con vostedes, ben sexa para estes incentivos, no caso de cumprir, así como para calquer outra axuda que poida sair no futuro e á cal non se poidan acoller por falta do cumprimento deste requisito, e que nos deberán remitir xunto co resto da documentación no momento da alta.

Read more

CAMBIO IMPORTE EXENTO DE KILOMETRAXE E GASTOS DE LOCOMOCIÓN

Con efectos do 17 de xullo increméntase o límite exento de tributar e tamén de cotizar polos gastos de kilometraxe e a indemnización polo uso de vehículo particular pasando de 0,19 a 0,26 euros.

Lembrámoslles unha vez mais que os gastos de locomoción e as dietas de viaxe son retribucións de carácter irregular que responden ós gastos que xenera no traballador a orde empresarial de desprazamento provisional ou temporal a un lugar distinto a aquel onde habitualmente presta os seus servizos ou onde radique o centro de traballo, para efectuar tarefas ou realizar funcións que lle son propias, e que estarán exentas de tributación e cotización sempre que se xustifique a realidade do desprazamento, o lugar e o motivo e non se sobrepasen estes importes, estando suxeitos a gravamen as cantidades que excedan destes límites.

Read more

AXUDAS PARA A CONTRATACION DE PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SNGX 2023

Estas axudas da Xunta van dirixidas ás empresas que contraten persoas xovenes desempregadas e inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil mediante contratacións indefinidas, contratos de formación en alternancia ou contratos para o obtención da práctica profesional, tanto para novas contratacións como as feitas ata os seis meses anteriores á publicación da orde. A duración deberá ser como mínimo de 9 meses e a xornada completa. A axuda consiste nun incentivo de 9.000 euros por cada persoa contratada e a empresa, calquera que sexa a modalidade de contratación, deberá contar cun programa de formación en competencias brandas dunha duración mínima de 50 horas por cada contratación.
Estas axudas estarán vixentes ata o 31 de xullo de 2023.

Read more

NOVOS PERMISOS PARA CONCILIAR A VIDA FAMILIAR E PROFESIONAL DOS TRABALLADORES

Con efectos do 30 de xuño entra en vigor a normativa cos novos permisos para a conciliación da vida familiar e profesional dos proxenitores así como dos coidadores entre os que cabe destacar:
1.- Permiso retribuido de 5 días (fronte aos 2 da normativa vixente) por accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que requira descanso domiciliario dos familiares ata o 2ª grado de consanguinidade, incluido o familiar consanguineo da parella de feito, así como calquera outra persoa convivente co traballador.
2.- Permiso retribuido de 4 días para ausentarse do traballo por causa de forza maior cando sexa necesario por causas familiares urxentes e imprevisibles podendo disfrutarse por horas.
3.- Novo permiso parental para coidado de fillo ou menor acollido por tempo superior a un ano, que poderá disfrutarse ata que o menor cumpra 8 anos. Este permiso non da dereito a retribución e terá unha duración máxima de 8 semanas, continuas ou discontinuas, a tempo completo ou en réxime de xornada a tempo parcial, e que o traballador deberá solicitar cunha antelación de dez días.
4.- Ampliación do dereito de reducción de xornada para quenes precisen encargarse do coidado directo dun familiar ata o 2º grao de consanguinidade do cónxuxe ou parella de feito, incluido o familiar consanguineo da parella de feito, así como para o coidado de fillos ou persoas dependentes con discapacidade menor de 26 anos que padezcan cancro ou outra enfermidade grave, cando o grao de discapacidade supere o 65% e esta condición se acredite antes de cumprir os 23 anos.
5.- Recoñecemento do dereito do permiso de 15 días naturais por matrimonio para o rexistro de parellas de feito.

Read more

Axudas para a conciliación da vida familiar e laboral dos autónomos 2023

Estas axudas da Xunta van dirixidas a calquer persoa autónoma para que lle permita obteñer unha compensación pola contratación dunha persoa durante un período máximo dun ano, para favorecer a conciliación da sua vida familiar e laboral.
A contratación pode ser, ben sexa finalizado o seu período de descanso por nacemento dun fillo, ou ben en calquer momento no que precisen contar cun apoio no coidado de menores, maiores, ou persoas con discacidade ou dependencia, así como tamén a posibilidade de subvencionar unha parte do custo dos centros ou servizos para o coidado destes últimos.

O tipo de axudas poden ser:
1.- Contratación dunha persoa desempregada por un período mínimo de 6 meses e máximo dun ano, unha vez que rematan o seu período de descanso por maternidade ou paternidade, ou ben tamén para apoiar a persoa autónoma no coidado de menores, maiores, ou persoas con discapaciade ou dependencia. O importe para compensar dita contratación será de 500 euros por mes completo ata un máximo de 6.000 euros.
2.- Subvencionar o 75% do custo dos gastos do centro ou servizo polo coidado de menores, maiores, ou persoas con discapacidade o seu cargo, ata un máximo de 3.000 euros.
Estas axudas estarán vixentes ata o 29 de setembro de 2023.

Read more

Novas baixas médicas por incapacidade temporal

Con efectos do 01 de xuño deste ano entraron en vigor 3 novas situacións de incapacidade temporal por continxencias común e que teñen como obxetivo conciliar o dereito a saúde co emprego das mulleres traballadoras.

1.- Baixa no caso de menstruación incapacitante secundaria derivada dunha dismenorrea (forte dor relacionado coa menstruación) xerada por unha patoloxia previamente diagnosticada.
2.- Interrupción do embarazo (voluntaria ou non) mentres a muller reciba asistencia sanitaria polo Sergas e esté impedida para traballar.
3.- Baixa por xestación a partir do primeiro día da semán 39 ata o parto.

En todas elas será o médico de cabeceira o encargado de tramitar a baixa, e a prestación correrá a cargo da Seguridade social ou da mutua dende o primeiro día, no caso de baixa de menstruación incapacitante, e dende o día seguinte da baixa médica no caso de tratarse dunha interrupción do embarazo ou dunha baixa na semán 39 de xestación, sendo soamente a cargo da empresa o primeido día de baixa nestes dous últimos casos. En todas elas a empresa está obrigada o pago delegado da correspondente prestación procedendo a descontarse posteriormente nos seguros sociais do mes como calquer outra baixa.

Read more
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información, o bien cambiar su configuración aqui View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
AVISO LEGAL  ASESORIA BIEITO, S.L. (en adelante “la empresa”), con domicilio en RÚA DO PASEO 22, ENTRESUELO, LOCAL 7, 32003, OURENSE ( OURENSE), y con CIF B 32149551, inscrita en el Registro Mercantil de de Ourense, Tomo 175, Folio 143, Hoja OR-912. INFORMA:  La utilización del nombre de dominio www.bieito.com se encuentra debidamente registrado por la empresa, con todas las garantías, tal y como dispone en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. No obstante, se pone de manifiesto la plena adecuación de los presentes Términos Legales a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedad Intelectual y demás disposiciones subsidiarias.  ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS LEGALES El acceso a este sitio web o su utilización en cualquier forma implica la aceptación de todas y cada una de los presentes Términos Legales, reservándose la empresa el derecho a modificarlos en cualquier momento. En consecuencia, será responsabilidad de todo visitante y/o Usuario, la atenta lectura de los Términos Legales de uso vigente en cada una de las ocasiones en que acceda a este sitio web, por lo que, si éste no está de acuerdo con cualquiera de los mismos aquí dispuestos, deberá abstenerse respecto al uso de la presente página web. OBJETO  Por medio de la web www.bieito.com, se facilita a los Usuarios el acceso a diversos contenidos, servicios, información y datos (los "contenidos"), puestos a su disposición. La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presentación, configuración y localización de la página web, así como los contenidos, productos y servicios en él dispuestos.  CONDICIONES DE ACCESO  El acceso a la información de los distintos productos y servicios existentes en el sitio web, así como a su navegación será libre y gratuita no exigiéndose por tanto a los Usuarios el pertinente registro con la consecuente entrega de sus datos personales, ni la utilización de claves o contraseñas.  Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web así como de los contenidos y servicios, de conformidad con la legislación aplicable en cada momento, los Términos Legales del sitio web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El Usuario deberá abstenerse de:  Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos Legales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático;  Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso;  Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del sitio web, de sus proveedores o de terceros;  Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la empresa, de sus proveedores o de terceros Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros proveedores y otros Usuarios;  Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización expresa del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;  Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos;  intentar obtener datos personales distintos a los que está autorizado a conocer, empleando para ello medios o procedimientos ilícitos, fraudulentos o que puedan causar cualquier tipo de daño. (Véase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc)  En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: 
 • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; 
 • Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
 • Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor; 
 • Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico; 
 • Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la empresa o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda hacer; 
 • Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas; 
 • Constituya cualquier tipo de publicidad; 
 • Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del sitio web. 
Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  RESPONSABILIDADES  La empresa no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en las páginas de la empresa, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control  La empresa, podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario si detecta un uso de su Portal o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo son contrarios a los presentes Términos Legales.  La empresa, pone a disposición de los Usuarios una dirección de correo electrónico bieito@bieito.com para que cualquier contenido que pueda afectar a la actividad de otros usuarios sea puesto de manifiesto, con la voluntad de rectificar el mismo en caso de ser apropiado.  La empresa, no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por: 
 • Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de La empresa; 
 • Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros; 
 • Abuso indebido o inadecuado de las páginas web de la empresa; 
 • Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Los administradores de la empresa se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en la web. 
La empresa, excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los usuarios de la Web. Asimismo, la empresa queda exonerada de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios descritos ofertados por la empresa; Servicios tales como comercio online y solicitud de presupuestos. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, el usuario podrá ser reclamado por la empresa por dichos daños o perjuicios causados.  PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  El Usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, son propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tiene el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. En ningún caso el acceso a la página Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Los presentes Términos Legales de la página Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la página Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.  Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en dicha web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.  Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y la empresa, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este sitio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial  PROTECCIÓN DE DATOS  Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. Para ello, la empresa tratará automatizadamente los Datos Personales en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, Para ello, el usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales (POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS) así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, a lo dispuesto en las condiciones definidas en la Política de Protección de Datos que presenta el Web.  DURACIÓN Y TERMINACIÓN  La prestación del servicio del presente sitio Web y los demás servicios tienen en principio una duración indefinida. No obstante, la empresa, podrá dar por terminada o suspender cualquiera de los servicios del portal. Cuando sea ello posible, la empresa, anunciará la terminación o suspensión de la prestación del servicio determinado  FUERZA MAYOR  La empresa, no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor.  COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB  Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos podrá consultar nuestra política de cookies pinchando aquí LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  Los presentes Términos Legales se rigen por la Ley española. En la medida en que así lo permita la ley, las partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales donde recae la razón social de la empresa.
Save settings
Cookies settings