All Posts in Category

Avisos

HORARIO DE VERÁN

Dende hoxe, 24 de xuño ata o 30 de setembro, teremos horario de verán que vai dende as  8:00 as 15:00 horas. O horario de atención ós clientes dende as 9:00 ás 14:00 horas todos os días laborais. Durante este período, o persoal terá as súas vacacións e, polo tanto, recomendámoslle que fagan as susas peticións de informacións ou xestións con suficente antelación e si queren quedar con algunha persoa concerten cita. Os contactos directos están aquí na nosa web, na páxina principal.

Read more

AXUDAS PARA A CONTRATACION DE PERSOAS MOZAS MENORES DE 30 ANOS MEDIANTE CONTRATOS FORMATIVOS 2024

Estas axudas da Xunta van dirixidas ás empresas que contraten persoas menores de 30 anos desempregadas mediante contratos de formación en alternancia ou contratos para o obtención da práctica profesional, tanto para novas contratacións como as feitas dende o 01 de decembro de 2023 ata a publicación da orde. A duración deberá ser como mínimo de 12 meses e a xornada completa. Estas axudas consisten nun incentivo pola contratación que pode ir dende 9.975 euros ata 16.625 euros segundo o grupo de cotización do traballador, ou ben, un incentivo pola formación cando o traballador acade formación en competencias brandas dunha duración mínima de 50 horas, sendo de 1.700 euros para formación presencial, ou 850 euros no caso de teleformación.

Estas axudas estarán vixentes ata o 30 de setembro de 2024.

Read more

Campaña da Renta 2023

Dende o día 3 de abril xa se abriu o prazo para presentar a declaración da renta do 2023, rematando este o día 1 de xullo.

Asesoria Bieito S.L. xa ten o programa e persoal listo para facela sobre todo aqueles contribuintes que xa se lle fixo no ano 2022, o que facilita a realización da do ano 2023 porque se acede os datos da AEAT e se fai con máis garantía de éxito. En todo caso, somos partidarios de esperar un tempo prudencia  para que se garantice a incorporación de todos os datos por parte da AEAT e se acaben de posicionarse sobre algunos temas pendentes  para aplicar a normativo do IRPF.

ASESORIA BIEITO xa enviamos un SMS os clientes que fixeron a renta do 2022 con Nós para decirlle que imos facerlle a do 2023 xalvo que nos den outra orden, pero iremos contactando cos clientes segundo o noso plan de traballo durante estos meses que está en función dos tipos de renta, dos rendimentos que teña que declarar e das deducións.

E, por eso recomendamos que esperen  a que contactemos con vostede cando teñamos todos os datos!

GRAZAS!

ASESORIA BIEITO

Read more

IGUALDADE COLECTIVO LGTBI

As empresas de mais de 50 traballadores terán a obriga de estabrecer un conxunto de medidas e recursos que permitan alcanzar a igualdade efectivo do colectivo LGTBI, incluindo un protocolo de actuación para o acoso ou violencia. Estas medidas deberán estar implementadas antes do 02 de marzo de 2024 e o contido e alcance desenrrolarase reglamentariamente.

Con esta nova Ley, nos planes de igualdade será necesario incluir expresamente ás personas trans- con especial atención ás mulleres trans, engadindo á discriminación por razón de sexo á discriminación múltiple e interseccional, e ademais modificase a Lei de Infraccións e Sancións na Orde Social, de xeito que pasan a sancionarse de forma expresa conductas discriminatorias e de acoso por razón de orientación sexual, identidade sexual, expresión de xénero e características sexuais, así como a solicitude de información ó respecto nos procesos de selección.

Read more

REXISTRO RETRIBUTIVO ANUAL

Dende o 14 de abril do 2021 tódalas empresas, con independenza do número de perosas traballdoras, están obrigadas a levar anualmente un rexistro salarial desagregado por xénero e categoría profesional, todo elo a efectos de dar cumprimento co establecido no Real Decreto 902/2020 para faguer efectivo o dereito á igualdade de trato e non discriminación entre homes e mulleres en materia retributiva, sin embargo segundo as actuacións que está faguendo tanto Inspección de Traballo como Seguridade social ó respecto dende a sua implantación, estamos observando que non ten unha gran incidencia na documentación solicitada ante unha inspección de traballo nin en campañas xerais iniciadas por parte da Administración, como si pode ser o rexistro de xornada dos traballadores, a prevención de riscos laboráis, a correspondente alta dos traballadores…, polo que elaboraremos dito rexistro no caso de ser necesario ante un requerimento da administración, ou ben a petición da empresa, que neste último caso deberán poñerse en conctato co seu responsable laboral para solicitar a sua tramitación.

Read more

SUBIDA SALARIO MINIMO INTERPOFRESIONAL 2024

Con data de hoxe publicouse a subida do Salario Mínimo Interprofesional para 2024, situándose en 1.134 euros brutos mensuais en 14 pagas, o que supón un salario de 15.876 euros brutos anuais.

Esta subida ten efectos retroactivos con data do 01 de xaneiro, polo que aqueles salarios que están por debaixo deste xa foron actualizados nas nóminas de xaneiro. Esta medida terá como consecuencia a correspondente subida das bases de cotización mínimas na mesma proporción, quedando polo tanto en 1.323,00 euros mensuais.

Read more

SUBVENCIONS A PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA CONTRATACION DE TRABALLADORES EN INDEFINIDO PARA AUTONOMOS 2024

Publicáronse as subvencións do ano 2024 pola 1ª, 2ª e 3ª contratación indefinida inicial de traballadores exclusivamente para autónomos, que se realicen dende o 30 de setembro de 2023 ata o 29 de setembro de 2024. As contratacións poderán ser a xornada completa ou parcial. Os requisitos a cumprir son manter a persoa contratada durante 36 meses, podendo ser sustituida no caso de ser baixa por outra das mesmas características. O responsable laboral da sua empresa porase en contacto con vostedes para informarlle si algún traballador contratado actualmente cumpre os requisitos a día de hoxe para poder acollerse a subvención, e para que tomen a decisión. Asimesmo aqueles que queiran contratar xa inicialmente a novos traballadores, se están interesados deben de contactar con nós para faguernolo saber. As subvencións poden ir dende 7.500 a 14.400 euros para primeira contratación ou 9.000 a 17.600 euros para a segunda ou terceira segundo as características e circunstancias, e tamén lle informaremos do custe da solicitude e tramitación da mesma.

Informámolos que estas subvencións concedense ata que se agota o orzamento asignado, e nos iremos tramitando na medida que temos a sua confirmación e que recabemos toda a documentación, non podendo garantir si vai chegar o orzamento.

Read more

BONO AUTONOMO

Autónomos de Alta como persoa física e societaria cunha antiguedade de máis de 42 meses que no 2022 declararan un Rendimento neto ou Base do imposto de sociedades reducido, menor de 50.000€ e unha facturaran de máis de 12.000€, iva incluido e que non se benenficiara diste bono entgre 2019-2023.

Os gastos subvencionables deben destinarse a aplicacións informáticas, páxinas web, apps e redes sociais. Así como compra de máquinas e bens de equipos para elaborar os productos. Estos gastos serán dende 1 de xaneiro e deberán acreeditarse con factura e xustificante de pagos, e o prazo de solicitude dende 29 de xaneiro, e a cuantía da axuda pode alcanzar o 60% dos gastos cun máximo de 7.000 euros.
Para solicitar estas axudas tedes que facer o gasto, ter a factura e pagala polo banco, e si nos enviades todo esto nos tramitámola de xeito inmediato.
O custe de solicitala é de 100 euros e logo si se concede un segundo en función do resultado. Si están interesados póñanse en contacto con Nós.!!!

Read more
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información, o bien cambiar su configuración aqui View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
AVISO LEGAL  ASESORIA BIEITO, S.L. (en adelante “la empresa”), con domicilio en RÚA DO PASEO 22, ENTRESUELO, LOCAL 7, 32003, OURENSE ( OURENSE), y con CIF B 32149551, inscrita en el Registro Mercantil de de Ourense, Tomo 175, Folio 143, Hoja OR-912. INFORMA:  La utilización del nombre de dominio www.bieito.com se encuentra debidamente registrado por la empresa, con todas las garantías, tal y como dispone en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. No obstante, se pone de manifiesto la plena adecuación de los presentes Términos Legales a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedad Intelectual y demás disposiciones subsidiarias.  ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS LEGALES El acceso a este sitio web o su utilización en cualquier forma implica la aceptación de todas y cada una de los presentes Términos Legales, reservándose la empresa el derecho a modificarlos en cualquier momento. En consecuencia, será responsabilidad de todo visitante y/o Usuario, la atenta lectura de los Términos Legales de uso vigente en cada una de las ocasiones en que acceda a este sitio web, por lo que, si éste no está de acuerdo con cualquiera de los mismos aquí dispuestos, deberá abstenerse respecto al uso de la presente página web. OBJETO  Por medio de la web www.bieito.com, se facilita a los Usuarios el acceso a diversos contenidos, servicios, información y datos (los "contenidos"), puestos a su disposición. La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presentación, configuración y localización de la página web, así como los contenidos, productos y servicios en él dispuestos.  CONDICIONES DE ACCESO  El acceso a la información de los distintos productos y servicios existentes en el sitio web, así como a su navegación será libre y gratuita no exigiéndose por tanto a los Usuarios el pertinente registro con la consecuente entrega de sus datos personales, ni la utilización de claves o contraseñas.  Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web así como de los contenidos y servicios, de conformidad con la legislación aplicable en cada momento, los Términos Legales del sitio web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El Usuario deberá abstenerse de:  Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos Legales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático;  Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso;  Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del sitio web, de sus proveedores o de terceros;  Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la empresa, de sus proveedores o de terceros Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros proveedores y otros Usuarios;  Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización expresa del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;  Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos;  intentar obtener datos personales distintos a los que está autorizado a conocer, empleando para ello medios o procedimientos ilícitos, fraudulentos o que puedan causar cualquier tipo de daño. (Véase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc)  En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: 
 • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; 
 • Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
 • Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor; 
 • Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico; 
 • Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la empresa o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda hacer; 
 • Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas; 
 • Constituya cualquier tipo de publicidad; 
 • Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del sitio web. 
Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  RESPONSABILIDADES  La empresa no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en las páginas de la empresa, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control  La empresa, podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario si detecta un uso de su Portal o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo son contrarios a los presentes Términos Legales.  La empresa, pone a disposición de los Usuarios una dirección de correo electrónico bieito@bieito.com para que cualquier contenido que pueda afectar a la actividad de otros usuarios sea puesto de manifiesto, con la voluntad de rectificar el mismo en caso de ser apropiado.  La empresa, no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por: 
 • Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de La empresa; 
 • Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros; 
 • Abuso indebido o inadecuado de las páginas web de la empresa; 
 • Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Los administradores de la empresa se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en la web. 
La empresa, excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los usuarios de la Web. Asimismo, la empresa queda exonerada de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios descritos ofertados por la empresa; Servicios tales como comercio online y solicitud de presupuestos. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, el usuario podrá ser reclamado por la empresa por dichos daños o perjuicios causados.  PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  El Usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, son propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tiene el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. En ningún caso el acceso a la página Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Los presentes Términos Legales de la página Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la página Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.  Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en dicha web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.  Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y la empresa, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este sitio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial  PROTECCIÓN DE DATOS  Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. Para ello, la empresa tratará automatizadamente los Datos Personales en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, Para ello, el usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales (POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS) así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, a lo dispuesto en las condiciones definidas en la Política de Protección de Datos que presenta el Web.  DURACIÓN Y TERMINACIÓN  La prestación del servicio del presente sitio Web y los demás servicios tienen en principio una duración indefinida. No obstante, la empresa, podrá dar por terminada o suspender cualquiera de los servicios del portal. Cuando sea ello posible, la empresa, anunciará la terminación o suspensión de la prestación del servicio determinado  FUERZA MAYOR  La empresa, no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor.  COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB  Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos podrá consultar nuestra política de cookies pinchando aquí LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  Los presentes Términos Legales se rigen por la Ley española. En la medida en que así lo permita la ley, las partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales donde recae la razón social de la empresa.
Save settings
Cookies settings