Todas as publicacións en Categoría

Novas

FASE 1 A PARTIR DO LUNS 11 DE MAIO

Na mañán de hoxe publicase a orden 399 de Sanidade na que se establece os Territorios que pasan a Fase 1 do Plan de desescalamento, entre as que están Ourense, Lugo, Pontevedra e Coruña, comentando as máis esenciais e importantes para a súa actividade:
1ª.- Libertade de circulación dentro da provincia, ainda que a Xunta poderá autorizar
movilidade entre concellos limítorfes doutras provincias de tránsito habitual para actividades
socioeconómicas.
Todo esto sin perxuicións das excepcións que xustifiquen o desprazamentos a otros territorios.
2ª.-Manteñemento xeral de distancia entre persoas de 2 metros, cando non se poida terá que
haber sempre Sistemas de protección axeitados.
3ª.-Os Grupos serán como máximo de 10 persoas( salvo que convivan).
4º.-Velatorios: 10 persoas no interior ou 15 si é o aire libre. Enterros: 15 persoas e o Cura.
Lugares de culto: un tercio do aforo(recollese método para o seu cálculo, só para istes lugares)
COMERCIOS E SERVIZOS PROFESIONAIS(PELUQUERIAS)
1º. Só poden abrir establecementos de menos de 400m2, que non teñan carácter de centro ou
parque empresarial.(Non teñen entrada independente dende o exterior).
2º.- O aforo será só do 30% do local, e virá determinado pola distancia de 2 metros entre
clientes. Si no local non se dá gardado esa distancia de 2 metros, só se pode atender a un cliente
de cada vez. O aforo e o distanciamento deberá informarse con carteis no local e deberá haber
sistemas que permitan o reconto e control. Nos parkings faranse controles sin contacto físico.
3º.- Déebese marcar unha preferencia de atención para persoas maiores de 65 anos.
4º.- Poderán abrir con cita previa: os concesionarios de automoción, as ITV, os centros de
xardeiñeria e vivieiros ainda que superen os 400 metros.
5º.-Os establecementos poderán por sistemas de recollidas de productos vendidos
telemáticamente , sempre e cando se faga sin aglomeracións e poderán repartir e entregar nas
casas especialmente a colectivos determinados.
6º.- Os concellos poderán autorizar a celebración de mercados o aire libre(Feiras)
prferentemente de productos alimentcios, cunha limtación ao 25% dos postos habituais ,
garantindo o distanciamento e a non manipulación dos productos.
7º.-Recollense medidas de hixiene dos establecementos, do persoal traballador e para os
clientes: especialmente para peluquerías, Fisoterapia e Estéticas. Débese evitar a manipulación
dos clientes dos productos, as prendas de roupa que se proben e non se vendan: hixienizalas,
non ofertar probas que sexan manipulados por sucesivos clientes…
ACTIVIDADES DE HOSTELERIA E RESTAURACIÓN
1º.-Os establecmentos de hosteleria e Restauración poderán abrir as trerrazas ao 50% das que
tiña autorizado o ano anterior polo Concello, sempre mantendo unha separación entre mesas
de 2 metros. Si o Concello lle permite máis poderá facerse mantendo as proporción cos peatóns.
2º.-Autorizase unha agrupación de máximo 10 persoas por mesa ou agrupación que respecte a
distancia mínima de seguridade interpersoal.
Entendese por terraza espazo aberto ou cuberto pero rodeado lateralmente só por 2 paredes.
3º.-Limpeza e desinfeción de mesas, cadeiras e utensilios entre un cliente e outro, priorizando
mantelería dun só uso, por dispensadores de xeles desinfectantes, evitar cartas de uso
común,servilleteiros,palilleiros,aceiteiras,vinagretas,e manter a vaixela pechada e fora do
acceso de clientes. Os baños utilizaranse só por una persoa e deberán limparse 6 veces o día.
OUTRAS MEDIDAS
A orden recolle as condición de apertura de hoteis, da Actividade de Turismo activo, dos Servizos
Sociais, dos Centros eductivos-universidades, Bibliotecas, Museos, das instalación científicas, da
actividade de rodaxe de audiovisuais, espectáculos culturais, das actividades deportivas e
federadas e remata cun Anexo dos Territorios do Estado que pasan a Fase I.

Podédes descargar a orde completa aquí: Download

e o BOE do 10 de maio aquí: Download

ASESORIA BIEITO

Lea máis

Información COVID-19 07/05/2020

Seguimos tramitando as prestación de autónomos dos que van pola via da disminución do 75% dos ingresos, e xa vamos informando tanto da tramitación como da aprobación, estando previsto que cobren dende abril a finais de maio.
Os traballadores afectados por un ERTE están a cobrar, e os que ainda non o fixeron terán de prazo ata o 10 de maio.
Por información xeral os empregad@s de fogar que viran extinguido ou supendido o seu contrato polo COVID -19 teñen atao 5 de xuño para solicitar a axuda da prestación. Si esta interesados que contacte con Nós a/o traballador@. Custe de tramitación entre 30 e 50€
Si queren pedir aprazamento das cuotas da seguridade Social e de Autónomos que se van pagar o 31 de maio, e si a empresa non esta acollida a un ERTE nin solicitou axuda de autónomo, nin ten solicitado outros aprazamentos deberá comunicalo antes do 10 de maio para poder tramitalo. Custe de xestión 20 €.
Aprobaronse o martes axudas especificas para actividades da Cultura e dos traballadores déstas.

Lea máis

Información COVID-19 03/05/20

Esta tarde acaban de publicar no BOE a orden na que se regula o funcionamento dos establecementos de comercio, servizos profesionais(peluquerias), hosteleria-restauración que queiran abrir na Fase 0 do descalamento, que empeza a partir de mañá dia 4 ata o 10 de maio,e esta dice:
COMERCIOS E SERVIZOS PROFESIONAIS(PELUQUERIAS)
1º. Só poden abrir establecementos de menos de 400m2, que non teñan carácter de centro ou parque empresarial.(Non teñen entrada independente dende o exterior).
2º.- Terá que establecer un sistema de cita previa que garantice que só poida estar un cliente no interior por cada traballador ca debida separación ou utilizando mamparas.
3º.- Debese marcar unha preferencia para persoas maiores de 65 anos que coincida ca franxa horario de permisos para paseos deste colectivo.
4º.- Poderán establecerse sistema de recollida de productos evitando aglomeración no interior e accesos.
5º.-Os clientes poderán ser do concello onde residen ou doutros que non existan estes establecementos.
6º.- Deberán respectarse e ser estrictos nas medidas de hixiene e prevencións para clientes e traballadores que poden comprobar na orden.
ACTIVIDADES DE HOSTELERIA E RESTAURACIÓN
1º.- Pódese realizar actividades de entrega a domicilio ou recollida no establecemento dos pedidos feitos polos clientes por teléfono ou on line, fixando a hora de recollida e evitando aglomeracións, permanecendo o establecemento pechado no resto do tempo.
2º.- O establecemento habilitará un espazo de recollida dos pedidos e cas medidas de protección con mostradar ou mamparas que garanten a separación. Prohibindose o consumo ou servizos no seu interior.
3º.-Si o establecemento conta con puntos de pedido e entrega dende o vehículo pode mantelos.
4º.- Si no establecemento se pode garantizar a separación mínima entre os clientes, debe indicarse con carteis e señales no chan quedando clara a diferenciación que terán que ser atendidos por traballadores distintos. No caso de que non sexa posible, só poderá atenderse a un cliente que é o úneco que permanecerá no establecemento o tempo mínimo posible.
5º.- A orden establece medidas de hixiene e prevención para traballadores e clientes.

Lea máis

INFORMACION DA AXUDA DE AUTÓNOMO

Información coa que contamos neste momento (pode sufrir algún cambio):
1.- Si lle concederon a Axuda de Autónomos por cese de actividade antes do 15 de abril, probablemente xa a cobrou nos dias 17 ou seguintes. Maña dia 30 cobrará a prestación que corresponde entre os dias 14 e 30 de abril.
2.-Si ainda non lla concederon nin cobrou a Axuda probablemente concederanlla maña dia 30 e pagaranlla nos seguintes dias, salvo que sexa denegada.
3.-Os que lle concedan e xa cobraron a Axuda tamén se lle exime de pagar a cuota de autónomos. E, polo tanto a que corresponde os 17 días de marzo devolveranlla a partir do 15 de maio. E maña xa non lle cargarán a do mes de abril, salvo que fora concedida e pagado despois do 15 de abril. En todo caso, si lla cargan mañá, devolveranlla a partir do 15 de xuño.
4.-AS Axudas de autónomos tamne se poden pedirse por redución dos ingresos do 75% con respecto ao semestre e cobrariase igual dende o 14 demarzo, podendo solicitala ata o mes seguinte do remate do Estado de Alarma. Si esta neste caso, non fai falla que contacte con Nós, xa nos encargamos de solcitala no mes que se reuna os requisitos.
5.-Si ten que pagar a cuota cuota de autónomos de maio, xuño e xullo pódese pedir aprazamento entre o dia 1 e 10 de cada mes e pagar un 0,5% de interés. Esta xestión ten un cargo de 15€.

Lea máis

Información COVID-19 22/04/20

As medias máis relevantes do RDL 15/2020, publicadas hoxe, de xeito telegráfico son:
1º.- IVA 0% para material sanitario ata 31 de xullo ,relacionanse todos os productos , para destinatarios que sexan entidades de dereito público ou privadas de carácter social, clínicas ou hospitais.(non é para consumidores finais).
2º.-IVA 4% para libros, xornais e revistas dixitais.
3º.-PAGOS FRACIONADOS IMPOSTOS DE SOCIEDADES: podrase optar a facer pago fracionado do 1º trimeste en función do resultado do 2020, e si se é superior á 600.000 para o segundo que en outubro e descontarase o primeiro.
4º.-ACTIVIDADES EN MODULOS: poden liquidarse os módulos descontando os días de Estado de Alarma, ou cambiar para Estimación Directa durante o 2020 podendo voler no 2021.
5º.-Ampliase o prazo de todo que vencia a 30 de abril ou 20 de maio para o día 30 de maio do 2020.
6º.-As autoliquidacións presentadas en prazo pero non ingresadas, cando o contribuinte solicitara financiación segundo RDL 8/20, non se iniciará o periodo executivo, sempre e cando se cumpran unhos requisitos.
7º.-Prestación de desemprego para os traballadores que se extinguiu durante o periodo de proba o contrato feito dende o 9 de marzo ou para os que se extinguira voluntariamente dende 1 de marzo por ter outra oferta que decaeu.
8º.-Amplianse os ERTEs de causa de forza maior para aqueles sectores esenciais que viron reducidos os seus ingresos.

Lea máis

Información COVID-19 15/04/20

Hoxe saiu publicado no BOE o que aprobou onte o Consello de Ministros de ampliar o prazo da presentación de declaracións do 1º Tirmestre para o dia 20 de maio para as empresas que facturaraon menos de 600.000 euros no 2019. Para os que queiran domiciliar o pago remataria o prazo o 15 de maio. APRAZAMENTOS DE PAGOS: xa o comunicamos anteriormente a posibilidade de pedir aprazamentos dos pagos de todas as declaracións ata 30.000 durante 6 meses, pagando só intereses durante tres . CAMPAÑA DA RENDA 2019: de momento siguen mantendose os prazos ata o 30 de xuño, pero para os que teñen actividades económicas esixen máis detalle das contas que outros anos, Nós xa empezamos a campaña pero necesitamos outer ises novos datos. Xa iremos contactando con Vostedes si necesitamos algún dato ou documento. Esperen a que os chamemos para todo que teña que ver ca Renta do 2019.

Lea máis

INFORMACIÓN COVID-19 (25/03/2020)

AVALES-PRESTAMOS

Onte aprobaronse líneas de avales para pemes e autónomos para novos prestamos ou para renovación dos existentes para empresas afectadas polo Covid-19 ou non, prazo solicitude ata 30-09, por duración de 5 anos, cbertura do 80%,70% ou 60%, e custe do aval asumido polas entidades financieiras.

RECOMENDACIÓN: contacte cas suas entidades fiancieiras para informarse. Nós non temos Información nin podemos asesoralos deste tema.

(máis…)

Lea máis