Archives

diciembre 2022

Medidas urxentes que entran en vigor o día 1 de xaneiro do RDL20/2022, presupostos Estado e Xunta do 2023 e demais normativa relevante:

1.-Pasan a IVA 0%/ Recargo de Eq.: 0%: Pan e masa conxelada común, fariñas panificadas, todas as leites, queixos, ovos, froitas, verduras, vexetais, tubérculos, cereais naturais.(Ata o 30 de xuño ou 30 de abril si o IPC de marzo é superior o 5.5%)
2.-Pasan a IVA 5%/ Recargo de Eq.: 0,625%: aceites de oliva e de sementes e as pastas alimenticias. .(Ata o 30 de xuño ou 30 de abril si o IPC de marzo é inferior o 5.5%)
3.-Prorrógase ata 31 de decembro 2023 o 5% de IVA e 0,625 de Recargo as entregas de briquetas e pellets de biomasa e madeira para leña.
4.-Prorrógase ata 31 de decembro 2023 o 5% de IVA do consumo de enerxía eléctrica con potencia ata 10 KW, e perceptores que sexan perceptores do bono social. Manténse o Imposto a electricidade de 0,5%.
5.-Prorrógase ata 30 de xuño o 4% IVA para as “mascarillas” quirúrxicas desbotables.
6.-Desapararecen a bonificación xeralizada dos 20 céntimos dos carburantes, e manteranse para transportistas, agricultores e pescadores. Para os transportistas que usen gasóleo profesional será de 20 céntimos durante os primeiros 3 meses e de 10 céntimos nos seguintes 3 meses que devolvera mensualmente a AEAT. Para os titulares de autorización de transportes(autobuses, taxis, ambulancias, VTC e mercancía) terán unha axuda directa polo consumo dos vehículos estimado durante 6 meses que poderán ser entre 300 e 3.690€.
7.-Proibición durante 2023 de corte de luz ,gas natural e auga os consumidores calificados de vulnerables.
8.-Limitar ata 30 de xuño o prezo máximo da bombona de butano. Limitación de peaxes en todo o 2023 ó 4%.
9.-Extendese a todo 2023 a gratuidade do transporte público de ferrocarril e terrestre de cercanías, rodalíes e media distancia con bonificacións de algunhos billetes e segundo as CCAA.
10.-Prorrógase durante o 2023 a limitación do 2% da actualización dos contratos de aluguer de vivenda, e ata o 30 de xuño suspéndense de deshaucios.
11.-Dedución por maternidade mellóranse os requisitos de cotización e para mantela os que xa veñen percibindo.
12.- Axuda de 200 euros para as familias que foran traballadores, autónomos ou parados que non alcanzaron no 2022 os 27.000 euros de rendas, que non teñan patrimonio superior a 75.000 euros, e poderán solicitalo a partir do 15 de febreiro ata 31 de marzo por medio da páxina da AEAT. Tamén se incrementa o Ingreso mínimo vital nun 15% para 2023.
13.-RETENCIONS IRPF: Algunhos traballadores con retribucións entre 14.000 e 21.000 euros poden verse incrementado o líquido a percibir na nómina de xaneiro ou febreiro pola redución de tributación. Modifícanse as retencións de profesionais artistas que poden pasar o 7% e os dereitos de autor do 19% o 15% si se cumpre uns requisitos.
14.- As Sociedades de Reducida dimensión que o volume de negocios non alcancen 1.000.000 de euros no 2022 , pasaran de tributar do 25% ó 23% para 2023.
15.-Nas actividades económicas de ED Simplificada os gastos de difícil xustificación pasan do 5% o 7% pero sigue o límite de 2.000 euros.
16.-NO IRPF para 2023 a escala de aforro pasan a tributar para bases superiores a 200.000 ó 27% e para as superiores a 300.000 ó 28%.
17.-NOVO IMPOSTO SOBRE AS GRANDES FORTUNAS: entra en vigor hoxe e polo tanto deveñanse o 31-12-2022 para os que teñan un patrimonio superior a 3.000.000 de euros e poderán restar o que pagan no Imposto de Patrimonio.

18.-Imposto Especial sobre plásticos non reutilizables que entra en vigor no 2023, e aplicáselle a todas empresas que utilizen plásticos non reutilizables deberán pagar 0,45 euros por cada kilogramo, e si teñen plásticos reutilizables terán que acreeditalo por entidade competente.


Seguir

image_pdfimage_print

Read more

NOVO SISTEMA DE COTIZACION AUTONOMOS 2023

Lembrámoslle que o vindeiro 01 de xaneiro de 2023 entra en vigor o novo sistema de cotización para os autónomos que irá en función dos rendementos anuais obtidos durante o ano polo exercicio das suas actividades económicas. Xa que se poden manter as bases de cotización actuáis, aconsellamos que esperen a ir vendo os rendementos a obter o longo do 2023 para ir axustando a cuota a ingresar si o estimado inicialmente sofre variacións, en todo caso se non se fai de maneira voluntaria a administración o faguerá de oficio durante o exercicio 2024.

Si algún autónomo de maneira voluntaria quere subir a base de cotización actual, poderá faguelo antes do rematar o ano para que sexa efectiva dende o 01 de xaneiro de 2023, sempre dentro das cuantías actuáis e se cumpran os requisitos tales como o límite da idade, para elo deberán poñerse en contacto coa sua responsable de laboral antes do 28 de decembro de 2022 para proceder a dita variación.

Irémolos informando con mais detalle sobre prazos e procedemento de comunicación que haxa que faguerlle a administración.

Si queren ver como lle queda a cuota a pagar poden utilizar a calculadora da S.Social:

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/tramites/simuladorRETAPublico

image_pdfimage_print

Read more
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información, o bien cambiar su configuración aqui View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
AVISO LEGAL  ASESORIA BIEITO, S.L. (en adelante “la empresa”), con domicilio en RÚA DO PASEO 22, ENTRESUELO, LOCAL 7, 32003, OURENSE ( OURENSE), y con CIF B 32149551, inscrita en el Registro Mercantil de de Ourense, Tomo 175, Folio 143, Hoja OR-912. INFORMA:  La utilización del nombre de dominio www.bieito.com se encuentra debidamente registrado por la empresa, con todas las garantías, tal y como dispone en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. No obstante, se pone de manifiesto la plena adecuación de los presentes Términos Legales a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedad Intelectual y demás disposiciones subsidiarias.  ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS LEGALES El acceso a este sitio web o su utilización en cualquier forma implica la aceptación de todas y cada una de los presentes Términos Legales, reservándose la empresa el derecho a modificarlos en cualquier momento. En consecuencia, será responsabilidad de todo visitante y/o Usuario, la atenta lectura de los Términos Legales de uso vigente en cada una de las ocasiones en que acceda a este sitio web, por lo que, si éste no está de acuerdo con cualquiera de los mismos aquí dispuestos, deberá abstenerse respecto al uso de la presente página web. OBJETO  Por medio de la web www.bieito.com, se facilita a los Usuarios el acceso a diversos contenidos, servicios, información y datos (los "contenidos"), puestos a su disposición. La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presentación, configuración y localización de la página web, así como los contenidos, productos y servicios en él dispuestos.  CONDICIONES DE ACCESO  El acceso a la información de los distintos productos y servicios existentes en el sitio web, así como a su navegación será libre y gratuita no exigiéndose por tanto a los Usuarios el pertinente registro con la consecuente entrega de sus datos personales, ni la utilización de claves o contraseñas.  Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web así como de los contenidos y servicios, de conformidad con la legislación aplicable en cada momento, los Términos Legales del sitio web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El Usuario deberá abstenerse de:  Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos Legales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático;  Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso;  Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del sitio web, de sus proveedores o de terceros;  Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la empresa, de sus proveedores o de terceros Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros proveedores y otros Usuarios;  Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización expresa del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;  Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos;  intentar obtener datos personales distintos a los que está autorizado a conocer, empleando para ello medios o procedimientos ilícitos, fraudulentos o que puedan causar cualquier tipo de daño. (Véase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc)  En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: 
 • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; 
 • Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
 • Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor; 
 • Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico; 
 • Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la empresa o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda hacer; 
 • Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas; 
 • Constituya cualquier tipo de publicidad; 
 • Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del sitio web. 
Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  RESPONSABILIDADES  La empresa no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en las páginas de la empresa, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control  La empresa, podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario si detecta un uso de su Portal o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo son contrarios a los presentes Términos Legales.  La empresa, pone a disposición de los Usuarios una dirección de correo electrónico bieito@bieito.com para que cualquier contenido que pueda afectar a la actividad de otros usuarios sea puesto de manifiesto, con la voluntad de rectificar el mismo en caso de ser apropiado.  La empresa, no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por: 
 • Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de La empresa; 
 • Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros; 
 • Abuso indebido o inadecuado de las páginas web de la empresa; 
 • Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Los administradores de la empresa se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en la web. 
La empresa, excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los usuarios de la Web. Asimismo, la empresa queda exonerada de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios descritos ofertados por la empresa; Servicios tales como comercio online y solicitud de presupuestos. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, el usuario podrá ser reclamado por la empresa por dichos daños o perjuicios causados.  PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  El Usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, son propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tiene el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. En ningún caso el acceso a la página Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Los presentes Términos Legales de la página Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la página Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.  Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en dicha web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.  Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y la empresa, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este sitio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial  PROTECCIÓN DE DATOS  Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. Para ello, la empresa tratará automatizadamente los Datos Personales en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, Para ello, el usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales (POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS) así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, a lo dispuesto en las condiciones definidas en la Política de Protección de Datos que presenta el Web.  DURACIÓN Y TERMINACIÓN  La prestación del servicio del presente sitio Web y los demás servicios tienen en principio una duración indefinida. No obstante, la empresa, podrá dar por terminada o suspender cualquiera de los servicios del portal. Cuando sea ello posible, la empresa, anunciará la terminación o suspensión de la prestación del servicio determinado  FUERZA MAYOR  La empresa, no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor.  COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB  Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos podrá consultar nuestra política de cookies pinchando aquí LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  Los presentes Términos Legales se rigen por la Ley española. En la medida en que así lo permita la ley, las partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales donde recae la razón social de la empresa.
Save settings
Cookies settings