Todas as publicacións por

Asesoría Bieito

Circular 1 de Xullo 2020

1.-PRORROGA DOS ERTES ATA 30 DE SETEMBRO

O sábado 27 publicouse  no BOE a prorroga dos ERTES ata o 30 de setembro nas seguintes condicións:

ERTES TRANSITORIOS: son aqueles que ainda non  iniciaron a súa actividade cos traballadores que se manteñen no ERTE  e que seguirán cobrando o  70% da súa Base Reguladora.

As empresas quedarán exoneradas das súas cuotas  da Seguridade Social no mes de Xullo do 70%, no de agosto do 60%  e  no de Setembro do 35%.

ERTES DE FORZA MAIOR OU PARCIAIS: os que xa iniciaron a súa actividade con algún traballador a exoneración das cuotas serán durante os tres meses do 60% para os traballadores que se rescataron do Erte e do  35% para os traballadores que se manteñen no ERTE.

2.-PRESTACIÓN DE AUTÓNOMOS

Non se manten a prestación extraordinaria que se pagaron por parte das Mutuas durante o Estado de Alarma. Pero si, se manten a exoneración da cuota da Seguridade Social para os que percibiron  esta  prestación do 100% en Xullo, 50% en agosto e 25% en setembro.

Recordamos que en Xuño ainda cobrará esta prestación e non pagará a cuota da Seguridade Social, e xa lle teñen que ter devoltas as cuotas dos meses que se pagaron  durante o Estado de Alarma.

Tamén se poderá Solicitar a PRESTACION ORDINARIA si durante o 3º Trimeste do 2020 reducense nun 75% os ingresos con respecto os ingresos do 3º Trimestre do 2019 e non se teñen Rendimentos netos superiores de 5.818 euros durante o 3º Trimestre 2020.  Esta prestación será do 70% da Base Reguladora aparte da exención da cuota da Seguridade Social.

Existe unha prestación extraordinaria para os traballadores autónomos de temporada, que son aqueles que durante os dous útlimos anos traballaron cinco meses entre marzo e outurbro e non estivera contratadao por conta allea nos dous anos máis de 120 dias. Esta Solicitude deberiase tramitar antes do 15 de xullo e si non se cumpre poderiase renunciar a ela.

Iremos contactando con cada un dos que cumpren os requisitos para acordar si se solicita. O Custe de trámite destas prestacións son de 50€.

3.-AXUDAS IGAPE:

 CHEQUE DIXITALIZACION para hosteleria, Comercio, perruquerias e outras actividades afectadas polo Covid-19. Os investimentos deberán estar comprendidos entre 1.500 e 12.000 euros podendo subvencionara ata o 80%, e polo tanto ata un límite de 9.600, podendo executarse estos entre o 14 de marzo ata 15 de novembro rematando o prazo de solicitude o 30 de setembro.

O Custe de Tramitación desta Subvención serán de 300 euros: 100 o tramitala e 200 na sua concesión.

REACTIVA COMERCIO SEGURO  Comercio polomiudo de todo tipo, peluquerias e salóns de beleza con establecmentos abertos ao público afectadas polo Covid-19.

As  Axudas  destinaranse a medidas de proteción tanto para clientes como para usuarios que terán que ser dun importe entre 300 e 1.200 euros a realizar dende o 15 de marzo ata o 31 de xullo, podendo ser subvencionado ata o 100%.

O Custe de tramitación destas Subvencións é de 60 euros.

4.-NOVA RESOLUCION XUNTA A PARTIR DO 1 DE XULLO

O sábado 27 de setembro foi publicado Resolución da Xunta de Galicia pola que se regulan con máis detalle a situación a partir do 1 de xullo, entre as que se destaca:

1º.- A obrigatoriedade do uso da máscara cando non se poida garantír a distancia de seguridade.

2º.-Como deben actuar os Coros, agrupacións vocais, orquestas, bandas, agrupacións musicais, actividades formativas en conservatorios, escolas de música e danza, celebracións das competicións e eventos deportivos, Festas, Verbenas e eventos populares, así como as atracións de feira.

3º.-Tamén se regula o funcionamento de Discotecas  e restos de establecementos de lecer nocturno.(pub e bares especiais) nos que se contempla que poderán realizar a súa actividade sen superar os 2/3 da sua capacidade, e si teñen terraza a capacidade é do 75%, e o consumo poderá ser en barra ou mesas e si hai pista de baile o límite é de 3m2 por cliente. Clientes e traballadores deberán portar máscara, e istes establecementos deberán levar un rexistro dos teléfonos dos clientes que queiran deixalo para unha maior localización polas autoridades sanitarios no seu caso.

5.-AXUDAS DIPUTACION:

Estanse resolvendo as axudas da Diputación pero ainda non se pagaron. E seguimos esperando as Subvencións do Concello de Ourense.

www.bieito.com

Saúdos

 ASESORIA BIEITO S.L.

Lea máis

Información COVID-19 27/05/2020

O R.D.L 19/2020 aprobado polo Consello de Ministros do 26 de maio (BOE 27-05):


1.- As operadoras de comunicacións electrónicas deberán conceder o seus aboados, si o solicitan, fracionamento e aprazamento das débedas durante 6 meses sin interese e sin garantías.
2.- Acordos para formalizar as moratorias de deudas entre clientes e entidades financieira: tantos as que teñen garantías hipotecarias como as que non, e polo tanto detállase máis polo miudo os requisitos nos que se deben de facer (Artigos 7 e 8).
3.-Aumentase un mes sin intereses os aprazamentos feitos de 6 meses durante o estado de alarma. Polo tanto os 4 meses primeiros non se pagan interés.
4.-O imposto de Sociedades do 2019 mantense o prazo para o 26 de xullo, ainda que as Contas Anuais se poden formular ata o un de setembro, as Xuntas Xerais poden aprobalas ata o 1 de novembro e si hai cambios ou variacións pódense presenta un novo imposto de Sociedades complementario ata o 30 de novembro, polo que cobrarán intereses. O prazo de depósito das Contas no Rexistro será ata o un de decembro (Un lío de datas!)
5.-BARES E RESTAURACION: recordar que na fase 2 é na que estamos e podese manter as terrazas ata o 50% das prazas que se tiñan, e podendo solicitar ampliación destas ao Concello.
No interior dos locais podes utilizar o 40% do seu aforo, e como pode amplialo as CCAA, a Xunta anunciou que para 1 de xuño iba a permitir o 50% do aforo.
HORARIO: en canto o horario é o que teñen os establecementos autorizados pola Xunta, salvo nas terrazas que poden ter unha hora de peche posta polo Concello, por exemplo en Ourense ata a unha da maña.

ASESORIA BIEITO.

Lea máis

Información COVID-19 25/05/2020

Hoxe Domingo publicase a Orden de Sanidade 442 (que se pode descargar aquí: Download) na que se relaciona os Territorios que entran na Fase 2, entre os que se atopa Galicia, eos que entran na Fase 1, a partir de mañán dia 25. Enviamos a copia para que se vexan estes territorios en todo o Estado. A Fase 2 establece:

COMERCIO E PRESTACION DE SERVIZOS:
1.-Apertura distes establecementos do 40% do seu aforo(centros e parques comerciais tamén) iste deberá determinarse en base a distancia de seguridade de 2 metros, e senón só se poderá atender a un cliente
2.-Iste aforo deberá informarse en cartel xunto cas señalizacións no chan da distancia e organización do movemento dentro do establecemento. Non se poderá estar en zonas comús salvo para transitalas, e deberán respectarse medidas de hixiene e prevención para clientes e traballadores recollidos na orden 414 de Sanidade(BOE 16-05-2020).
3.-A xunta poderá cambiar o aforo entre o 30% e 50% distes establecementos , pero a dia de hoxe ainda non se fixo.

HOSTELERIA E RESTAURACION(excepción discotecas e bares de festa nocturna)
1.-Apertura interior do 40% do seu aforo consumindo sentado, non permitindo o autoservicio en barra por parte do cliente pero si poderá venderse productos para levar para casa.
2.-As terrazas seguen o mesmo que na Fase 1: un 30% da sua ocupación habitual, podendo ampliarse por parte do Concello e respectando a distancia de seguridade.
3.-A xunta poderá cambiar o aforo dos interiores e das terrazas entre o 30% e 50%, pero a dia de hoxe ainda non se fixo.
4.-Eliminaranse os “servilleteros”,”palilleros”, vinagretas, aceiteiras, cartas de uso común, priorizando os productos desbotables e de un só uso.
5.-Medidas de hixiene e prevención de limpeza e desinfeción de mobiliario, especialmente entre clientes, pondo a s súa disposición dispensadores desinfectantes e facendo unha atención especial os aseos.

 • Esta orden terá que compatibilizarse ca que informamos o venres sobre a posibilidade de que nos concellos con menos de 10.001 h. e de densidade inferiror a 100 h/Km poderán xa consumirse no interior distes locais. Enlace de concellos os que se poden acoller
  📲https://www.xunta.gal/c/document_library/get_file?folderId=31608&name=DLFE-36928.pdf
  *Tamén deberá compatibilizarse ca obrigatoriedade do uso de mascarillas no interior e espacios públicos cando non sexa posible manter a distancia de 2metros.
 • Non se admite nesta Fase 2 o movemento sin causa entre provincias.

ASESORÍA BIEITO.

Lea máis

Información COVID-19 22/05/2020

A orden 427 de Sanidade publicada no BOE (que se pode descargar aquí: Download) que entra en vigor hoxe mesmo na que se flexibiliza as restricións para os Concellos menores de 10.001 habitante e de densidade de pobación de menos de 100 habitantes por km/2, que están na Fase 0 ou Fase 1 e aplicable os habitantes empadroados distes Concellos e dos que permaneceran neles durante os últimos 14 dias, acordase:
• Poderán proceder a aperura o público os establecementos de hosteleria e restauración para o consumo no local, salvo discotecas e bares de ócio nocturno. En canto as terrazas o aire libre seguirán mantendose a mesma normativa do 9 de maio.
(observación nosa: terá que terse en conta o uso obrigatorio das mascarillas cando non se poida manter a distancia de seguridade)
• Os concellos da provincia que non se poderán acoller son: Ourense, O Barco, Carballiño,Verin e Barbadás. ( a deinsidade dos Concellos poden consultala en Google).
• Flexibilizase as entidades de población de menos de 10.001 que estén na Fase 1 as mesmas condición para libertade de circulación e para os velatorios.
• Os Concellos e Xunta poderán facer modificación desta norma e incluso poderán restrinxilas si hai riscos de aglomeracións.
• En todo caso o lúns 25 Galicia está previsto que entre na Fase 2, pendente da aprobación e publicación da orden que o regula, entendemos que é posible que salga mañá, e polo tanto, a oden de hoxe e para 3 dias.

Seguiremos informando!

ASESORIA BIEITO

Lea máis

Info COVID-19: Subvencións da Deputación

Xa se publicaron as Subvencións da Diputación de Ourense para a provincia a excepción do Concello de Ourense.

Como xa lle informamos o lúns, poderán beneficiarse delas os que estén a recibir á Axuda de Autónomo(Mutuas) e outras empresas que cumpran unhos requisitos. Nesta semán enviaremos información e indicacións de como proceder. Suxerimos que esperen a recibilas antes de contactar con nós.

Hai 2 incompatibles entre si, para todos que teñan de alta actividade (IAE) en calqueira Concello da provincia , salvo o de Ourense, prazo para tramitalas ata 9 de xuño sin que se establezan prioridades por orden de presentación:

AUTÓNOMOS: que sexan titulares da actividade, exclúense os colaboradores e os que xa recibirán a prestación de autónomo que pagan as Mutuas, ainda que sexan autónomos societarios. Cuantía de 600 euros.

DOCUMENTACIÓN: Formulario solicitude, Certificación Censal, Resolución concesión Mutua, Escrituras (se é sociedade) e Certificado de conta bancaria.
 Só nos ten que enviar por correo electrónico a súa Responsable o certificado da conta bancaria onde se vai cobrar. (O Custe de tramitación será de 50 €.)

 • Si se cumple os requisitos desta Subvencións ten que solicitarse, e non a de Pemes.
  PEMES: Persoa física ou Xurídicas con actividades que non facturaran máis de 1.000.000 € no ano 2019, e que o 14 de marzo tiveran menos de 10 traballadores, e que os ingresos entre 14 de marzo e 30 de abril non chegaran ao 50% da media mensual do 2019. Cuantía a repartir o crédito entre todos os solicitantes: non se sabe pero cun límite de 1.000 €. DOCUMENTACION: Formulario-Solicitude, Certificación Censal, TCs marzo, Modelo 390, Libro de Rexistro de facturas, Si procede copia de Escrituras e certificado da conta bancaria.
 • Só nos ten enviar o certificado do banco por onde queren cobrar e as facturas emitidas que fixeron no mes de abril do 2.020.( O custe de tramitación desta será de 70 €)
  Si non nos envían o certificado, e no seu causa as facturas de abril, non podemos tramitalas, entendendo que non queren solicitalas. Iremos informando cando a solicitemos e cando nos informen da súa Resolución. Faremos seguimento e estaremos pendentes da súa xestión.

Lea máis

Información COVID-19 13/05/2020

No BOE de hoxe publicase o RDLei 18/2020 que afecta as empresas con menos de 50 traballadores acollidas a un ERTE da seguinte maneira con efectos dende o 1 de maio e de momento ata o 30 de xuño:

1º.- As empresas que están obrigadas a permanecer pechadas, siguen como ata agora: os traballadores cobran a mesma prestación de desemprego e as empresas quedan exentas de cotización.

2º.- As empresa que poidan reiniciar a súa actividade(inicien ou non) os traballadores que permanezcan no ERTE, siguen cobrando a prestación de desemprego pero a exención da cotización pasa do 100% ao 60% en maio e o 45 en Xuño. En cambio os trabalaldores que estaban no ERTE que reinicien a actividade a exención da cuota será de 85% en maio e 70% en Xuño e a empresa pagaralle o Salario que tiña establecido.

3º.- Dende o momento que se reinicia actividade total ou parcial empezará a computar a obriga de manter 6 meses o traballador, e non se poderán acoller as empresas con máis de 50 traballadores, que pretendan repartir dividendos do 2020 nin que teña domicilio en paraísos fiscais.

4º.-Si o retorno a actividade non é o esperado poderiase presentar un Expedente de Regulación de Emprego(ERTOP) para o cal debemos de consultar os representantes legales da empresa, si os ouvera, ou dirixirnos os Sindicatros máis representativos para que participen diste proceso.

5º.-Si están interesados en reactivar trabalaldores deben de manifestalo cunha antelación de 24 horas e terá un coste de 30 euros de cada vez.

Lea máis

Subvención Deputación para autónomos e PeMES

A Diputación de Ourense aprobou unha subvencións, que está pendente de publicar, para autónomos e PeMES (Sociedades) que sexan beneficiarios das axudas extraordinaria que están a conceder as Mutuas, sempre e cando teñan o domicilio fiscal ou da actividade nun Concello de menos de 20.000 habitantes (Ourense non). Recordamos que O Concello de Ourense ten anunciado unas Subvencións para autónomos de 2.000 euros.
Dado que nós lle tramitamos a Axuda Extraordinaria ante as Mutuas, tamén lle vamos tramitar esta axuda, salvo que nos den contraorden, e para o cal contamos con todos os Documentos a excepción do certificado da conta bancaria, que entendemos que vai ser a mesma que a da Axuda extraordinaria. Por esta tramitación facturaremos 50 €.
A cuntía da subvención é un pago de 600 euros.

Seguiremos informando.

Asesoria Bieito

Lea máis

Información transportes fase 1 – COVID-19 10/05/2020

CONDICIONS A APLICAR NA MOVILIDADE E TRANSPORTES NA FASE 1 A PARTIR DO LUNS 11
Na mañán de hoxe publicase a orden 400 de Transportes que establecece e en que condicións se pode mover nos distintos transportes nos Territorios que entran mañana na FASE 1. As máis importantes son:
1º.-Nos transportes privados particulares en vehículos ata 9 prazas, poderán viaxar todas as persoas que residan no mesmo domicilio e sen mascarillas.
2º.-Si non conviven no mesmo domicilio, só poderan viaxar 2 persoas por cada fila de asentos, o máis separadas posible e con mascarillas.
3º.-En caso de transporte público nestes vehículos poderán viaxar 2 persoas por cada fila a maiores da do conductor, ca distancia máxima e si conviven no mesmo domicilio poderán ir ata tres persoas por fila.
4º.-Os vehículos que só teñan unha fila de asentos, poderan viaxar dúas persoas con mascarilla e ca máxima distancia posible.
5º.-Todo tipo de transportes en autobús, como os ferroviarios, nos que os ocupantes van sentados, deberán manterse vacia a praza contigua a cada viaxante, a excepción de que os ocupantes convivan, e dando preferencia as persoas con discapacidade. En todo caso, deberá manterse sempre vacia a fila posterior o conductor.
6º.- No caso de transportes teñan prazas para viaxar de pe, deberán manterse un rátio de 2 persoas por metro cadrado e mantendo a maxima distancia.
7º.-Regulase as conexión aéreas e marítimas das illas Canarias e marítimas.

ASESORIA BIEITO

Lea máis