Todas as publicacións por

Asesoría Bieito

O mércores 19 de outubro entrou en vigor da nova Lei 18/2022 de Creación e crecemento de empresas

CUESTIONS MÁIS SALIENTABEIS:

1º.-Posibilidade de constituir Sociedades Limitadas dende 1€ de capital en vez de 3.000€.
2º.-Abaratamento de custes e trámites en 24 horas na constitución da S.L.
3º.-Posibilidade de que os autónomos se den de alta e se inscriban no Rexistro como emprendedores de Responsabilidade Limitada, poidan protexer a súa vivenda habitual e bens da empresa das débedas con terceiros.
4º.-Obrigatoriedade de implantar a factura dixital en 24 meses que vai valer para controlar data de emisión, prazo de pagos, modificacións e trazabilidade, polo tanto débense ir incorporando softwares adaptados. Establécense sancións para incumprimentos.
5.-Obrigatoriedade de cumprir prazos de pagos. Si hai morosidade impedimentos para subvencións e contratación de obra pública e posibilidade de aparecer en listado de morosos.
6.-Ampliación da liberalización de actividade exentas de licencia (son máis ben administrativas), cambios na normativa do crowfunding, sociedades en benefico do interés común e inscripción de sociedade civiles. Estas son algunhas das medidas, pero pendente de aprobar o Regulamento, da implantación dos distintos organismos, aparte dos requisitos que se teñen que cumprir para acollerse a elas e das consecuncias que vas ter que asumir.

Lea máis

AXUDAS XEMPRE EMPRENDEMENTO

O dia 4 de outubro abriuse prazo ata o 4 de novembro destas axudas para autónomos e PEMES que fixeran investimentos sen IVA entre 5.000€ e 100.000€ durante o 2022 en equipos informáticos, intanxibles, instalacións de eficencia enerxética, reforma de locais, equipamentos e mobiliario, e conten coa factura e pago bancario desta no momento que se soliciten, podendo recibir un importe que vai entre 3.000€ ata 30.000€ en función do investimento e dos orzamentos disponibles, e nalgunhos casos de requisitos especiais. Si están interesados nestas axudas, poñanse en contacto co seu Responsable para maior información. Estas axudas son para autónomos e pemes que se deran de alta dende 2020. Estas axudas cobranse o tramitalas.

Lea máis

MUTUA ACCIDENTE DE TRABALLO AUTONOMOS

Lembrámoslle que os autónomos que estén interesados en cambiar de Mutua de Accidente de traballo de cara o vindeiro 2023 poden faguelo ata o 30 de setembro de 2022.
Este é o prazo oficial que indica a ley 35/2014, de 26 de setembro, coñecida como Ley de mutuas. O cambio será efectivo a partires do día 01 de xaneiro de 2023.

Lea máis

MEDIDAS DE AFORRO ENERXÉTICO

O martes 2 de agosto publicouse o RDL 14/2022 con vaias medidas entre elas as de aforro enerxético, e dada a sua extension de 83 páxinas vamos enunciar só as principais, e vostedes terán que consultar cas sociacións e profesionais do sector correspondentes para levalas acabo. Unhas entran en vigor o martes 9 e outras o 30 de setembro:

1º.- A temperatura do aire nos recintos calefactados < 19ºC, con humedade entre 30% e 70%.

2º.-A temperatura do aire nos recintos refrixerados > 27ºC, con humedade entre 30% e 70%.

3º.-Mostraz cartaces ou pantallas destas medidas de aforro.

4º.-Apagar luces de escaparates e de edificios públicos desocupados a partir das 22:00 horas.

5º.-Instalar peches automáticos de portas antes do 30 de setembro.

6º.-Adiantar inspeccións de eficiencia enerxética en edificos obrigados ao 31-12 aqueles que a fixeron antes do 31-12-2020.

7º.-Gratuidade dos titulos multiviaxes de trens de cercanías operados por Renfe ata o 31 de decembro.

8º.-Reducir 50% títulos servizos Avant e novos abonos servizos comerciais de alta velocidade.

9.-Transporte por estradas: novas axudas como as anteriores e obrigatoriedade de asinar contratos por escrito nunhos requisitos determinados.

10.-Excepcións a estas normas: en temperatura as cociñas de Restaurantes, as habitacións dos hoteis,os hospitais, centros educativos, perruquerias, ximnasios, lavanderias e nos transportes públicos de avións, trens e barcos. Así como nos demáis lugares que estén regulados específicamente.

Lea máis

CAMPAÑA INSPECCIÓN DE TRABALLO: EXPOSICION A ALTAS TEMPERATURAS

A inspección de traballo está levando a cabo unha campaña para comprobar os riscos derivados da exposición á condicións termo higrométricas extremas nos centros de traballo pola  exposición ás altas temperaturas. Para traballos en interior a temperatura debe estar comprendida entre 17ºC e 27ºC (traballos sedentarios) e entre 14ºC e 25ºC (traballos lixeiros) e no exterior deberán tomarse medidas para que os traballadores poidan protexerse das inclemencias do tempo.

A empresa debe establecer medidas organizativas para evitar que os traballadores sofran golpes de calor tales como: Limitar as actividades mais intensas nas horas centrais do día, establecer rotacións para reducir o tempo de exposición ou adaptar o horario da xornada laboral, posibilitar faguer maior número de descansos en zonas alexadas das fontes de calor e poñer a disposición dos traballadores puntos de suministro de auga fresca. Un golpe de calor pode provocar dende un desmaio ata o falecemento do traballador. Si a inspección advirte o incumplemento do deber de protección das persoas traballadoras en relación con estes riscos específicos, pode ser constitutivo dunha infracción grave ou moi grave sancionable coa correspondente multa de 2.451 € a 49.180 € para as infraccións graves e de 49.181 € a 986.736  para as moi graves.

Lea máis

SUBVENCIONS A CONTRATACION INDEFINIDA DE MULLERES DESEMPREGADAS “PROGRAMA MULLER 22”

Publicouse onte no DOGA unhas subvencións pola contratación indefinida inicial e a tempo completo de mulleres desempregadas, que se realicen dende o 01 de xaneiro de 2022 ata o 30 de setembro de 2022. Os requisitos a cumprir son manteñer a persoa contratada durante dous anos, podendo ser sustituida no caso de ser baixa por outra muller desempregada. A responsable laboral da sua empresa porase en contacto con vostedes para informarlle si actualmente a súa empresa conta con traballadoras que cumpren os requisitos a día de hoxe para poder acollerse a subvención, e para que tomen a decisión. Asimesmo aqueles que queiran contratar xa inicialmente a traballadoras, se están interesados deben de contactar con nós para faguernolo saber. A contía da subvención será de 6.000 euros por cada contatación, e tamén lle informaremos do custe da solicitude e tramitación da mesma.

Informámolos que estas subvencións concedense ata que se agota o orzamento asignado, e nos iremos tramitando na medida que temos a sua confirmación e que recabemos toda a documentación, non podendo garantir si vai chegar o orzamento.

Lea máis

MEDIDAS AUTONOMOS 2022

Estase a negociar a nova cotización dos autónomos en función dos rendimentos, determinarase unhas bases e unhas cuotas que van dende 230 a 595 euros, pendentes de aprobar e que previsiblemente entrarán vigor no 2023, liquidando provisionalmente a cuota segundo estimación de rendimento e logo regularizandose cando se teñan os rendimentos.
Aqueles autónomos que inicien unha actividade económica ou profesional deberán realizar unha declaración de previsión dos rendementos económicos netos no momento da alta, e para aqueles outros que xa figuren de alta no momento da entrada en vigor desta norma, deberán regularizar a súa situación cun proceso de comunicación destes datos antes do 31 de outubro de 2023.
A recaudación será ata 6 veces ao ano en lugar dos 4 actuais, para adaptalas ós seus rendementos, ainda así irémolos informando sobre esta última cuestión a medida que vai tomando desenrrolo dita norma.

Lea máis

PRÓRROGA DAS MEDIDAS ECONÓMICAS E SOCIAIS (R.D.L)


O goberno aprobou o sábado 25 unha prórroga das medidas adoptadas para paliar os efectos da guerra de Ucrania, que enunciamos de xeito breve:

 1. Unha axuda de 200€ para persoas físicas con baixo nivel de ingresos.
 2. Prórroga durante 3 meses dos aplazamentos das cuotas da S.Social e autónomos.
 3. Baixa do IVA da luz de 10% ó 5% para consumidores con potencia < 10KW.
 4. Manter a baixada de imposto de electricidade de 5,1% a 0,5%. Manter o desconto dos 20 ceéntimos nos combustibles.
 5. Aumento transitorio do Ingreso Mínimo Vital, pensións non contributivas.
 6. Conxélase o prezo da bombona en 19,55€.
 7. Suspensión dos deshaucios das vivendas habituais en fogares vulnerables.
 8. Non incrmentar nen actualizar os alugueres máis do 2% da renta.
 9. Reducións do abono do trasnporte: ainda por desenvolver.
 10. Outras medidas específicas para transportes e sector agricola-gandeiro, xunto con novas líneas de financiación.

Lea máis
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede obtener más información, o bien cambiar su configuración aqui View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
AVISO LEGAL  ASESORIA BIEITO, S.L. (en adelante “la empresa”), con domicilio en RÚA DO PASEO 22, ENTRESUELO, LOCAL 7, 32003, OURENSE ( OURENSE), y con CIF B 32149551, inscrita en el Registro Mercantil de de Ourense, Tomo 175, Folio 143, Hoja OR-912. INFORMA:  La utilización del nombre de dominio www.bieito.com se encuentra debidamente registrado por la empresa, con todas las garantías, tal y como dispone en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. No obstante, se pone de manifiesto la plena adecuación de los presentes Términos Legales a la normativa vigente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedad Intelectual y demás disposiciones subsidiarias.  ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS LEGALES El acceso a este sitio web o su utilización en cualquier forma implica la aceptación de todas y cada una de los presentes Términos Legales, reservándose la empresa el derecho a modificarlos en cualquier momento. En consecuencia, será responsabilidad de todo visitante y/o Usuario, la atenta lectura de los Términos Legales de uso vigente en cada una de las ocasiones en que acceda a este sitio web, por lo que, si éste no está de acuerdo con cualquiera de los mismos aquí dispuestos, deberá abstenerse respecto al uso de la presente página web. OBJETO  Por medio de la web www.bieito.com, se facilita a los Usuarios el acceso a diversos contenidos, servicios, información y datos (los "contenidos"), puestos a su disposición. La empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la presentación, configuración y localización de la página web, así como los contenidos, productos y servicios en él dispuestos.  CONDICIONES DE ACCESO  El acceso a la información de los distintos productos y servicios existentes en el sitio web, así como a su navegación será libre y gratuita no exigiéndose por tanto a los Usuarios el pertinente registro con la consecuente entrega de sus datos personales, ni la utilización de claves o contraseñas.  Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  CONDICIONES DE UTILIZACIÓN  El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado y lícito del sitio web así como de los contenidos y servicios, de conformidad con la legislación aplicable en cada momento, los Términos Legales del sitio web, la moral y buenas costumbres generalmente aceptadas y el orden público. El Usuario deberá abstenerse de:  Hacer un uso no autorizado o fraudulento del sitio web y/o de los contenidos con fines o efectos ilícitos, prohibidos en los presentes Términos Legales, lesivos de los derechos e intereses de terceros, o que de cualquier forma puedan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar o impedir la normal utilización de los servicios o los documentos, archivos y toda clase de contenidos almacenados en cualquier equipo informático;  Acceder o intentar acceder a recursos o áreas restringidas del sitio web, sin cumplir las condiciones exigidas para dicho acceso;  Provocar daños en los sistemas físicos o lógicos del sitio web, de sus proveedores o de terceros;  Introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar daños en los sistemas físicos o lógicos de la empresa, de sus proveedores o de terceros Intentar acceder, utilizar y/o manipular los datos de la empresa, terceros proveedores y otros Usuarios;  Reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización expresa del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido;  Suprimir, ocultar o manipular las notas sobre derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de los derechos de la empresa o de terceros incorporados a los contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que puedan insertarse en los contenidos;  intentar obtener datos personales distintos a los que está autorizado a conocer, empleando para ello medios o procedimientos ilícitos, fraudulentos o que puedan causar cualquier tipo de daño. (Véase Virus, troyanos, bug´s, Worms, etc)  En particular, y a título meramente indicativo y no exhaustivo, el Usuario se compromete a no transmitir, difundir o poner a disposición de terceros informaciones, datos, contenidos, mensajes, gráficos, dibujos, archivos de sonido y/o imagen, fotografías, grabaciones, software y, en general, cualquier clase de material que: 
 • De cualquier forma sea contrario, menosprecie o atente contra los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas constitucionalmente, en los Tratados Internacionales y en el resto de la legislación; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones delictivas, denigratorias, difamatorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; 
 • Induzca, incite o promueva actuaciones, actitudes o pensamientos discriminatorios por razón de sexo, raza, religión, creencias, edad o condición; 
 • Incorpore, ponga a disposición o permita acceder a productos, elementos, mensajes y/o servicios delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes o, en general, contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público;
 • Induzca o pueda inducir a un estado inaceptable de ansiedad o temor; 
 • Induzca o incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de riesgo o nocivas para la salud y el equilibrio psíquico; 
 • Se encuentra protegido por la legislación en materia de protección intelectual o industrial perteneciente a la empresa o a terceros sin que haya sido autorizado el uso que se pretenda hacer; 
 • Sea contrario al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas; 
 • Constituya cualquier tipo de publicidad; 
 • Incluya cualquier tipo de virus o programa que impida el normal funcionamiento del sitio web. 
Cuando para el acceso a determinados contenidos o servicios sea necesario facilitar datos de carácter personal, los Usuarios garantizarán su veracidad, exactitud, autenticidad y vigencia. La empresa, dará a dichos datos el tratamiento automatizado que corresponda en función de su naturaleza o finalidad, en los términos indicados en la sección de Política de Protección de Datos.  RESPONSABILIDADES  La empresa no garantiza el acceso continuado, ni la correcta visualización, descarga o utilidad de los elementos e informaciones contenidas en las páginas de la empresa, que pueden verse impedidos, dificultados o interrumpidos por factores o circunstancias que están fuera de su control  La empresa, podrá interrumpir el servicio o resolver de modo inmediato la relación con el Usuario si detecta un uso de su Portal o de cualquiera de los servicios ofertados en el mismo son contrarios a los presentes Términos Legales.  La empresa, pone a disposición de los Usuarios una dirección de correo electrónico bieito@bieito.com para que cualquier contenido que pueda afectar a la actividad de otros usuarios sea puesto de manifiesto, con la voluntad de rectificar el mismo en caso de ser apropiado.  La empresa, no se hace responsable por daños, perjuicios, pérdidas, reclamaciones o gastos, producidos por: 
 • Interferencias, interrupciones, fallos, omisiones, averías telefónicas, retrasos, bloqueos o desconexiones en el funcionamiento del sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas y errores en las líneas y redes de telecomunicaciones, o por cualquier otra causa ajena al control de La empresa; 
 • Intromisiones ilegítimas mediante el uso de programas malignos de cualquier tipo y a través de cualquier medio de comunicación, tales como virus informáticos o cualesquiera otros; 
 • Abuso indebido o inadecuado de las páginas web de la empresa; 
 • Errores de seguridad o navegación producidos por un mal funcionamiento del navegador o por el uso de versiones no actualizadas del mismo. Los administradores de la empresa se reservan el derecho de retirar, total o parcialmente, cualquier contenido o información presente en la web. 
La empresa, excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la mala utilización de los servicios de libre disposición y uso por parte de los usuarios de la Web. Asimismo, la empresa queda exonerada de cualquier responsabilidad por el contenido e informaciones que puedan ser recibidas como consecuencia de los formularios de recogida de datos, estando los mismos únicamente para la prestación de los servicios descritos ofertados por la empresa; Servicios tales como comercio online y solicitud de presupuestos. Por otro lado, en caso de causar daños y perjuicios por un uso ilícito o incorrecto de dichos servicios, el usuario podrá ser reclamado por la empresa por dichos daños o perjuicios causados.  PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL  El Usuario reconoce y acepta que todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos, todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, sobre los contenidos y/o cualesquiera otros elementos insertados en el página, son propiedad exclusiva de la empresa y/o de terceros, quienes tiene el derecho exclusivo de utilizarlos en el tráfico económico. En ningún caso el acceso a la página Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de dichos derechos, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Los presentes Términos Legales de la página Web no confieren a los Usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública de la página Web y/o de sus Contenidos distintos de los aquí expresamente previstos. Cualquier otro uso o explotación de cualesquiera derechos estará sujeto a la previa y expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto por la empresa o el tercero titular de los derechos afectados.  Los contenidos, textos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, programas de ordenador, códigos fuente y, en general, cualquier creación intelectual existente en este sitio, así como el propio sitio en su conjunto, como obra artística multimedia, están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual. La empresa es titular de los elementos que integran el diseño gráfico de su página web, lo menús, botones de navegación, el código HTML, los textos, imágenes, texturas, gráficos y cualquier otro contenido de la página Web o, en cualquier caso dispone de la correspondiente autorización para la utilización de dichos elementos. El contenido dispuesto en dicha web no podrá ser reproducido ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni en ningún medio, a menos que se cuente con la autorización previa, por escrito, de la citada Entidad.  Así mismo queda prohibido suprimir, eludir o manipular el "copyright" y la empresa, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualesquiera mecanismos de información que pudieren contener los contenidos. El Usuario de este sitio Web se compromete a respetar los derechos enunciados y a evitar cualquier actuación que pudiera perjudicarlos, reservándose en todo caso la empresa el ejercicio de cuantos medios o acciones legales le correspondan en defensa de sus legítimos derechos de propiedad intelectual e industrial  PROTECCIÓN DE DATOS  Para utilizar algunos de los Servicios, los Usuarios deben proporcionar previamente ciertos datos de carácter personal. Para ello, la empresa tratará automatizadamente los Datos Personales en cumplimiento con el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016, Para ello, el usuario puede acceder a la política seguida en el tratamiento de los datos personales (POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS) así como el establecimiento de las finalidades previamente establecidas, a lo dispuesto en las condiciones definidas en la Política de Protección de Datos que presenta el Web.  DURACIÓN Y TERMINACIÓN  La prestación del servicio del presente sitio Web y los demás servicios tienen en principio una duración indefinida. No obstante, la empresa, podrá dar por terminada o suspender cualquiera de los servicios del portal. Cuando sea ello posible, la empresa, anunciará la terminación o suspensión de la prestación del servicio determinado  FUERZA MAYOR  La empresa, no será responsable en todo en caso de imposibilidad de prestar servicio, si ésta se debe a interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, líneas de telecomunicaciones, conflictos sociales, huelgas, rebelión, explosiones, inundaciones, actos y omisiones del Gobierno, y en general todos los supuestos de fuerza mayor.  COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB  Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos podrá consultar nuestra política de cookies pinchando aquí LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN  Los presentes Términos Legales se rigen por la Ley española. En la medida en que así lo permita la ley, las partes con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales donde recae la razón social de la empresa.
Save settings
Cookies settings